Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)

Intressegrupperingen är en ny samfundsform som har utvecklats i och med den europeiska integrationen. EEIG är en gruppering som har grundats av minst två företag eller personer som bedriver ekonomisk verksamhet och ämnar samarbeta i olika EU-medlemsländer.

Intressegrupperingens syfte är att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet och att förbättra deras verksamhetsresultat. Syftet får inte vara att skapa vinst för själva intressegrupperingen.

Intressegrupperingens firma ska innehålla förkortningen EEIG eller orden "europeisk ekonomisk intressegruppering". En intressegrupppering har rättskapacitet först efter att den har registrerats.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på följande blanketter: Blankett Y1, bilageblankett 5 och personuppgiftsblankett.

Öppna: Blankett Y1, bilageblankett 5 och personuppgiftsblankett (pdf).

En och samma blankett lämpar sig för följande situationer:

  • den intressegruppring som ska bildas har sin hemort i Finland
  • en utomlands registrerad intressegrupperings driftställe i Finland ska anmälas till handelsregistret.

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Blanketten för etableringsanmälan undertecknas av intressegrupperingens direktör eller av den som direktören har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor till anmälan?

Bifoga följande handlingar:

  • Kvittot på betalad behandlingsavgift
  • Då en etableringsanmälan om en intressegruppering som har hemort i Finland lämnas in till handelsregistret ska intressegrupperingens stiftelseavtal bifogas i original till anmälan.

    I stiftelseavtalet ska åtminstone intressegrupperingens firma, hemort, syfte, eventuella verksamhetsperiod och vissa uppgifter angående medlemmarna nämnas.
  • Till en etableringsanmälan angående en utomlands registrerad intressegruppering med driftställe i Finland ska bifogas en redogörelse för tillsättandet av en företrädare som avses i 6 § 3 mom. näringslagen.

Dessutom ska till anmälan bifogas översättningar till finska eller svenska av de handlingar som finns i registret på intressegrupperingens hemort.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Se även tillstånd för personer fast bosatta utanför EES-området.

Vad kostar anmälan?

Etableringsanmälan kostar 380 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.02.2021