Ansökan om försättande i likvidation eller avregistrering

Ett aktiebolag kan strykas ur handelsregistret eller försättas i likvidation i följande situationer:

  • Aktiebolaget har inte någon behörig styrelse som antecknats i handelsregistret.
  • Aktiebolaget har trots Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppmaning inte lämnat in sina bokslutshandlingar för registrering inom ett år från utgången av räkenskapsperioden (författningsdatabasen Finlex: 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen).
  • Aktiebolaget har försatts i konkurs som har förfallit på grund av brist på medel.
  • Aktiebolaget saknar en sådan i handelsregistret införd företrädare som avses i 6 § i lagen angående rätt att idka näring (122/1919).

Ärendet kan tas upp till handläggning på ansökan eller på PRS initiativ. Läs mer om PRS förfarande och om hur avregistreringen påverkar företaget.

Bestämmelser om försättande i likvidation och om avregistrering på registermyndighetens initiativ finns i 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Läs också våra anvisningar för att ansöka om likvidation av ett avregistrerat bolag.

Vem ansöker?

Ansökan kan lämnas in av styrelsen, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, en aktieägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller försättandet i likvidation.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS försätter aktiebolaget i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran. Meddela även dina kontaktuppgifter i din ansökan.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator.

Skicka din ansökan per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat. Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften är 210 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Ansökan på basis av en förfallen konkurs är gratis.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.


Utskriftsversion
Uppdaterad 01.02.2019