Etableringsanmälan för filial

Med en filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning. Gå till anvisningen på engelska: Branch of a foreign trader.

Se tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området.

Handelsregisteranmälan

Blanketter

Lämna in din anmälan på följande blanketter: Y1, bilageblankett 3 och personuppgiftsblankett. Hämta blanketterna på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Blanketten för etableringsanmälan undertecknas av den person som har valts att teckna filialens firma eller som har valts till dess företrädare, eller av den som denna har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Utländska sammanslutningar med FO-nummer

Om en utländsk sammanslutning som ska grunda en filial redan har FO-nummer, använd följande blanketter för att lämna in anmälan: blankett Y4, bilageblankett 3 och personuppgiftsblankett.

Använd samma FO-nummer som tidigare. Hämta blanketterna på ytj.fi.

Ange följande på blanketter:

 • Filialens firma. Den ska innehålla den utländska näringsidkarens firma med tillägg som visar att det är fråga om en filialrörelse, t.ex. "CDE Cargo Ltd., Filial i Finland".
 • Filialens postadress
 • Verksamhetens art så att den stämmer överens med den utländska näringsidkarens verksamhetsområde (Filialer vars verksamhetsområde är mera begränsat än den utländska näringsidkarens har enligt vår praxis också godkänts för registrering.)
 • Näringsidkarens firma, t.ex. "CDE Cargo Ltd.", och rättsliga form, t.ex. "company limited by shares"
 • Det register i vilket den näringsidkare som grundar filialen har antecknats i sitt hemland (t.ex. The Registrar of Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff) samt näringsidkarens nummer i registret
 • Arten av filialens verksamhet
 • Personuppgifterna för en företrädare som avses i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.

Med företrädare avses en person som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar.

Om näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till EES och som har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till EES, ska företrädaren vara bosatt inom EES. I andra fall ska företrädaren ha hemvist i Finland.

 • Personuppgifterna om var och en som tecknar filialens firma samt hur firman tecknas
 • De personer som i egenskap av i lagen föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren samt deras personuppgifter (Ofta är det "i lag föreskrivna bolagsorganet" det utländska bolagets styrelse. Tolkningen ska baseras på gällande lag i sammanslutningens eller stiftelsens hemland.).

Om den utländska näringsidkaren har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska du i etableringsanmälan också nämna den stat under vars lagstiftning den näringsidkare som grundar filialen lyder samt näringsidkarens stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort.

Är den utländska näringsidkaren utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart bolag, ska du i etableringsanmälan också nämna aktiekapitalet eller ett med detta jämförbart kapital, om detta inte framgår av stiftelseurkunden eller bolagsordningen eller av någon motsvarande handling.

Bilagor

Bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • En redogörelse för grundandet av filialen (t.ex. styrelseprotokoll)
 • En redogörelse för tillsättandet av den företrädare som avses i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring (t.ex. styrelseprotokollet)
 • En redogörelse för de personer som i egenskap av i lag föreskrivet bolagsorgan eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren (framgår i allmänhet av det utländska registerutdraget)
 • En redogörelse om beviljad rätt att teckna firma och hur firman ska tecknas
 • Ett utdrag ur det register i vilket den utländska näringsidkaren har antecknats i sitt hemland eller någon annan utredning över att näringsidkaren existerar
 • En finsk- eller svenskspråkig kopia eller en översättning av näringsidkarens stiftelseurkund, bolagsordningen, stadgar eller andra motsvarande handlingar
 • Om den sammanslutning eller stiftelse som grundar en filial är från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, behövs en redogörelse för att denna har fått tillstånd att grunda en filial. Se tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området.
 • Om du för anteckning i registret anmäler en person som inte har en finsk personbeteckning och som inte har nämnts i registerutdraget angående sammanslutningen eller stiftelsen, krävs som bilaga till anmälan en redogörelse för personuppgifternas riktighet. Redogörelsen kan t.ex. bestå av en styrkt kopia av passet.

Redogörelsen för grundande av en filial, valet av företrädare och beviljandet av rätten att teckna filialens firma utgörs ofta av en kopia av protokollet från det utländska bolagets styrelsemöte. Lagstiftningen i bolagets hemland avgör vem i företaget får fatta beslut om dessa saker. Det bolagsorgan som med stöd av lagen företräder bolaget framgår ofta av ett handelsregisterutdrag som myndigheten i bolagets hemland har utfärdat.

Om du bifogar ett dokument på ett främmande språk till anmälan, ska du också bifoga en översättning till finska eller svenska av dokumentet.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Behandlingsavgift

Etableringsanmälan kostar 380 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.03.2020