Ansökan om avregistrering eller om förordnande om likvidation

Andelsstämman kan besluta att söka förordnande om likvidation eller avregistrering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS, registermyndigheten). En ansökan kan dock inte lämnas in förrän andelsstämman har fattat beslut att göra ansökan. Det finns också andra omständigheter, som beskrivs i lagen om andelslag, där PRS kan förordna att ett andelslag ska träda i likvidation eller avregistreras.

Vad kan leda till förordnande om likvidation eller avregistrering?

PRS kan förordna att ett andelslag går i likvidation eller avregistreras om:

 1. Andelslaget har ingen i registret införd behörig styrelse.
 2. Andelslaget har inte en sådan i registret införd företrädare som avses i 6 § i lagen angående rätt att idka näring.
 3. Det har gått ett år från utgången av räkenskapsperioden, och andelslaget har trots PRS uppmaning inte anmält sina bokslutshandlingar för registrering (se 8 kap. 10 § i lagen om andelslag).
 4. Andelslaget har försatts i konkurs, som har förfallit i brist på medel.
 5. Andelslaget självt har ansökt om förordnande om likvidation eller om avregistrering.

Även ett rättelseuppmaningsförfarande hör till de situationer som avses i punkterna 1–3. Närmare bestämmelser om förfarandet finns i 23 kap. 5 § i lagen om andelslag (Se Statens författningsdatabas FINLEX ).

Ansökan

Förordnande om likvidation eller avregistrering söks i en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ärendet kan inledas av styrelsen, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, andelslagets medlem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation. PRS kan ta upp ärendet till behandling också på eget initiativ.

 • Ansökan kan formuleras fritt.
 • Ange de grunder på vilka förordnande om likvidation eller avregistrering söks.
 • Om ansökan grundar sig på andelsstämmans beslut, bifoga en styrkt kopia av protokollet från andelsstämman.
 • Sökanden eller en av sökanden befullmäktigad person ska underteckna ansökan. Om ansökan grundar sig på andelsstämmans beslut, ska ansökan undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan ska en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt bifogas.
 • Behandlingsavgiften för ansökan är 210 euro (ska betalas i förväg, se våra betalningsanvisningar).
 • Om ansökan grundar sig på en förfallen konkurs eller på det att andelslaget sökt förordnande om likvidation eller avregistrering, är den dock avgiftsfri.

Likvidation eller avregistrering?

PRS ska istället för att förordna om likvidation avregistrera andelslaget, om andelslagets tillgångar inte räcker till för att täcka likvidationskostnaderna eller om uppgifterna om tillgångarnas storlek inte är tillgängliga och en medlem, borgenär eller annan inte tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna.

Ett avregistrerat andelslags rättsliga ställning

Andelslaget har avregistrerats när PRS beslut om avregistrering har antecknats i registret.

Närmare bestämmelser om ett avregistrerat andelslags rättsliga ställning finns i 23 kap. 22 § i lagen om andelslag. Se Statens författningsdatabas FINLEX.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.09.2018