Ansökan om avregistrering eller förordnande om likvidation

Andelsstämman kan besluta att söka förordnande om likvidation eller avregistrering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS, registermyndigheten). En ansökan kan emellertid inte lämnas in förrän andelsstämman har fattat beslut att upprätta ansökan.

Läs anvisningen: 1. Andelslag söker förordnande om likvidation eller avregistrering

Ett annat fall är att PRS på ansökan förordnar att andelslaget försätts i likvidation eller avregistreras, om andelslaget inte korrigerar bristerna i dess handelsregisteruppgifter. Före detta uppmanar PRS andelslaget att korrigera ovannämnda brister. Ärendet kan inledas av styrelsen, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, andelslagets medlem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Läs anvisningen: 2. Ansökan när det finns brister i andelslagets handelsregisteruppgifter

1. Andelslag söker förordnande om likvidation eller avregistrering

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS

Lämna in dina kontaktuppgifter i ansökan. Begär att PRS förordnar andelslaget att försättas i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Bifoga till ansökan

  • En styrkt kopia av eller utdrag ur andelsstämmans protokoll.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, likvidatorns samtycke till uppdraget.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, en personuppgiftsblankett med likvidators namn och personbeteckning. Ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett (pdf).
    Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vem undertecknar ansökan?

En styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat undertecknar ansökan. Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Ansökan är avgiftsfri.

Om andelslaget försätts i likvidation, är behandlingsavgiften för offentlig stämning 210 euro. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Skicka ansökan

per post till

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

eller

per e-post som pdf-fil till valvonta@prh.fi.

Om du anmäler personbeteckningar, skicka ansökan per post eller via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

2. Ansökan när det finns brister i andelslagets handelsregisteruppgifter

Andelslaget kan lämna in ansökan i följande fall:

  • Ingen behörig styrelse har antecknats i handelsregistret.
  • Andelslaget har trots PRS uppmaning inte lämnat in sina bokslutshandlingar för registrering inom ett år från räkenskapsperiodens utgång.
  • En företrädare som avses i lagen angående rätt att idka näring har inte antecknats i handelsregistret.

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS

Lämna in dina kontaktuppgifter i ansökan. Begär att PRS förordnar andelslaget att försättas i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Bifoga till ansökan

  • Om du söker om förordnande om likvidation, likvidatorns samtycke till uppdraget.
  • Om du söker om förordnande om likvidation, en personuppgiftsblankett med namn och personbeteckning för den person du föreslår som likvidator. Ange inga personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett (pdf).

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, andelslagets medlem, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften för ansökan är 210 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Om andelslaget försätts i likvidation, är behandlingsavgiften för offentlig stämning 210 euro. Läs anvisningen: Likvidation eller avregistrering?

Skicka ansökan

per post till

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

eller

per e-post som pdf-fil till valvonta@prh.fi.

Om du anmäler personbeteckningar, skicka ansökan per post eller via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vad gör PRS?

Läs mer om PRS förfarande och om hur avregistreringen påverkar andelslaget.

Mer information i lagstiftningen

Läs mer i 23 kap. 3–5 § i andelslagen i författningsdatabasen Finlex.

Läs mer i 6 § i lagen angående rättighet att idka näring i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.05.2021