Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringar i uppgifter om filialens personer och organ

Anmäl följande ändringar i uppgifter om personer och organ utan dröjsmål till handelsregistret:

 • anmälan om ny företrädare
 • anmälan om nytt organ
 • anmälan om ändring i organ
 • anmälan om personer med firmateckningsrätt.

Läs våra separata anvisningar om ändring av övriga uppgifter. Gå till anvisningarna: Ändringar i filialers övriga uppgifter.

Lagstiftningen i den utländska sammanslutningens hemland avgör vilket organ som får fatta beslut om detta. Oftast är det styrelsen i sammanslutningen. Det organ som med stöd av lagen företräder sammanslutningen framgår vanligen av det registerutdrag som myndigheten i sammanslutningens hemland har utfärdat.

Här nedan finns information om följande:

Läs våra separata anvisningar om egen anmälan om upphörande av uppdrag. Gå till Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång i olika företagsformer.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av filialens företrädare eller firmatecknare eller den person som har befullmäktigats av dessa.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Obs: Om du har en finländsk personbeteckning, kan du på webblankett anmäla endast ändringar som gäller personer. Anmäl övriga ändringar elektroniskt i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna: ändringar i filialens övriga uppgifter.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 14 och personuppgiftsblanketten. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblanketten (pdf, 494.2 kt).

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Se till att du inte anger personbeteckningar eller personers hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och de andra nödvändiga bilagorna (se "Vilka bilagor?" nedan) som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och de andra nödvändiga bilagorna (se "Vilka bilagor?" nedan) per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vilka bilagor?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kvitto på behandlingsavgift. Se punkten "Vad kostar det?".
 • Översättning till svenska eller finska om du bifogar till din anmälan handlingar på främmande språk.
 • Redogörelse om identitet om du anmäler en person som inte har en finländsk personbeteckning och som inte har nämnts i det registerutdrag som gäller den utländska sammanslutningen.
   • Redogörelsen kan vara till exempel en styrkt kopia av passet.
   • Om personen i fråga redan tidigare har antecknats i handelsregistret, behövs redogörelsen inte.
 • Anmälan om ny företrädare : redogörelse om tillsättande av en företrädare (6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring)
   • Obs: Företrädaren kan endast vara en människa.
 • Anmälan om nytt organ eller ändring i befintligt organ : redogörelse om de personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren
   • Redogörelsen kan vara till exempel en kopia av ett registerutdrag.
 • Anmälan om vem som är berättigad att teckna firman: redogörelse om beviljande av rätten att teckna firman och om sättet att teckna firman
   • Redogörelsen kan vara till exempel en kopia av ett protokoll.

Obs! Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten och passkopiorna. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vad kostar det?

1. Näringsidkaren för filialen är ett bolag i aktiebolagsform och näringsidkarens hemort är i en medlemsstat i Europeiska unionen.

 • Det är avgiftsfritt att göra ändringar i uppgifterna om filialens personer och organ.

2. Övriga filialer

Anmälning av firmateckning, prokurister, en företrädare som avses i näringsverksamhetslagen eller personer som i egenskap av i lag föreskrivet organ eller i egenskap av ledamöter i ett sådant organ är behöriga att företräda näringsidkaren:

 • 50 euro per ärende
 • exempel 1: anmälning av en företrädare som avses i näringsverksamhetslagen och anmälning av firmatecknare: 100 euro (50 euro + 50 euro)
 • exempel 2: anmälning av en företrädare som avses i näringsverksamhetslagen, firmatecknare för filialen samt prokurister: 150 euro (50 euro + 50 euro + 50 euro)

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in ändringsanmälan för filial elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för filial". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2024