Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna ska anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Bolagsordningen kan ändras delvis eller i sin helhet. Om endast en del av bestämmelserna ändras, ska de ändrade paragraferna i sin helhet antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till din anmälan. Om hela bolagsordningen ändras, bifoga till anmälan både bolagsstämmoprotokollet och den omarbetade bolagsordningen.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om undertecknande av e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Om ändringen av bolagsordningen förutsätter verkställighetsåtgärder som ska registreras, ska ändringen anmälas för registrering och registreras samtidigt med verkställighetsåtgärderna. (Se närmare i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen.)

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • En kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om det är fråga om en delvis ändring, ska det nya innehållet i de ändrade bestämmelserna antecknas i protokollet. Bifoga i så fall inte hela bolagsordningen till anmälan.
  • Den nya bolagsordningen, om bolagsordningen har ändrats i sin helhet. Lämna in bolagsordningen endast på bolagets registreringsspråk, som är antingen svenska eller finska.
  • En redogörelse för samtycken, om ändringen av bolagsordningen kräver samtycke av alla aktieägare och inte alla aktieägare var närvarande på bolagsstämman.

Redogörelsen kan vara ett intyg undertecknat av verkställande direktören eller en styrelseledamot om att även de aktieägare som inte var närvarande på bolagsstämman har gett sitt skriftliga samtycke till ändringen. Alternativt ska de skriftliga samtyckena bifogas till anmälan.

  • Eventuell karta eller annan illustrerad bilaga om bolagsordningen.

Storleken för eventuella bilagor är A4. Dela upp en stor bilaga i flera sidor. Se till att alla sidor som du lämnar in är av god kvalitet. Vid behov kan du namnge och numrera sidorna så att helheten blir tydlig. Observera att handelsregistrets pappersutskrifter alltid är svartvita och i A4-storlek. Därför kan du inte använda färger i bilagan för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av bolagsordning kostar 275 euro. Avgiften täcker ändring av aktiebolagets hemort, ändring av bransch/verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning.

I e-tjänsten täcker avgiften inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälan om parallellfirma. För dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 60 euro/firma.

Vi tar också ut 40 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Om du anmäler på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om ändring av bolagsordning finns i 5 kap. 30 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.02.2021