Tillstånd för personer bosatta utanför EES

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland. I praktiken har vi beviljat tillstånd för personer som är fast bosatta i Schweiz. Denna praxis baserar sig på Luganokonventionen. PRS varken bedömer eller avgör ett tillståndsärende förrän det tas upp till handläggning.

Det är inte medborgarskapet som avgör behovet av tillstånd.

Studera följande frågor:

Hur kan jag söka tillstånd?

Du måste först få tillstånd av PRS innan du kan lämna in en etableringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma").

Sök tillstånd hos PRS med en fritt formulerad skriftlig ansökan på finska eller svenska.

Ange följande i din ansökan:

  • Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist (kommun eller stad) och stat där sökanden har sin hemvist
  • Skriv att du söker tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland och ange motiveringarna till tillståndet
  • Företagets namn och FO-nummer, om sökanden redan har ett FO-nummer
  • Postadressen till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.

Kom ihåg att skriva datum i din ansökan. Ansökan undertecknas av den person som söker tillstånd som enskild näringsidkare eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Obs! Anmäl inte i din ansökan ansökandens personbeteckning eller hemadress.

Bilagor till tillståndsansökan

Bifoga en kopia av sökandens pass eller en annan identitetshandling om sökanden inte har en finländsk personbeteckning.

Lämna in din ansökan per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 120 euro. Därtill debiteras ett faktureringstillägg på 6,50 euro. Avgifterna debiteras i efterhand.

Företrädare i Finland

Näringsidkaren måste ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Om PRS har beviljat dig tillstånd att verka som enskild näringsidkare i Finland, lämna in en anmälan om din företrädare till handelsregistret. Företrädaren måste ha sin stadigvarande hemvist i Finland.

Ingen företrädare behöver utses och anmälas för registrering om den enskilda näringsidkaren har sin hemvist inom EES-området.

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, kan du lämna in din etableringsanmälan. Bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.06.2020