Gå direkt till innehållet
Valikko

Anmälan om aktieemission på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om aktieemission i e-tjänsten på ytj.fi. Läs mer om e-anmälan.

När ska jag lämna in anmälan om emission mot vederlag?

Anmäl de nytecknade aktierna för registrering utan obefogat dröjsmål efter att aktierna har betalats helt och eventuella andra villkor för teckning har uppfyllts.

När över ett år har förflutit från teckningstidens början ska en registeranmälan om nya aktier göras utan dröjsmål efter utgången av varje räkenskapsperiod.

Aktierna ska anmälas för registrering inom fem år från emissionsbeslutet. Om bolagsstämman har beslutat om en kortare tidsfrist, ska den följas. Försenad anmälan betyder att emissionen förfaller.

En eventuell ökning av aktiekapitalet anmäls för registrering samtidigt som aktierna.
När ett fast antal aktier ges ut ska alla aktier anmälas för registrering samtidigt.

När ska jag lämna in anmälan om vederlagsfri emission?

Anmäl en vederlagsfri emission för registrering utan dröjsmål efter att beslut om aktieemission har fattats.

Vad kostar pappersanmälan?

När du anmäler nya aktier och ändring av bolagsordning är behandlingsavgiften 380 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4 och bilageblankett 13B.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i Y4.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13B.Öppnas i en ny flik

Vem undertecknar blankett Y4?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vad ska jag anmäla på bilageblankett 13B?

Ange följande på blanketten under "I Innehållet i emissionsbeslutet / Ökningsbeslutet":

 • datum för emissionsbeslut
 • är aktieemissionen mot vederlag eller utan vederlag
 • antal nya aktier eller maximiantal aktier enligt aktieslag
 • belopp med vilket eventuellt aktiekapital ökas eller maximibelopp.

Ange följande på blanketten under "II Anmälan om nya aktier och/eller en ökning av aktiekapitalet för registrering":

 • datum för emissionsbeslut
 • antal tecknade aktier.

Om aktiekapitalet ökas i samband med emission av nya aktier, anmäl också det belopp med vilket aktiekapital ökas.

Ange slutresultatet under "Aktiekapitalet och antalet aktier efter ökning / emission".

Vilka bilagor behövs?

När du anmäler nya aktier, bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet; kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person
 • om styrelsen har beslutat om aktieemission, bolagsstämmobeslutet om bemyndigandet.

Vid aktieemission mot vederlag bifoga dessutom:

 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid aktieemissionen. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13B.
 • Revisorernas intyg om att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier har iakttagits. Ett särskilt fält för intyget finns på bilageblankett 13B.
 • Om bolaget enligt varken lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja revisor, ska en annan redogörelse för betalning av aktier bifogas. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.

Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen.

Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara ett köpebrev för fastighet (kopia av köpebrevet).

 • Revisorns yttrande, om aktien har betalats med apportegendom.
Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2021