Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om slutredovisning för fusionerade bolag

Efter det att fusionen verkställts ska det överlåtande bolagets styrelse och verkställande direktör så snart som möjligt upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse, dvs. en slutredovisning, över den tid för vilken inget bokslut har lagts fram på bolagsstämman.

Anmälan om slutredovisning till handelsregistret är den sista fasen vid fusion av aktiebolag.

Anmälan är gratis.

När anmäler jag?

Fusionerade bolag ska anmäla sin slutredovisning till handelsregistret inom två månader från det att slutredovisningen har fastställts av en aktieägarstämma.

Se 16 kap. 17 § och 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen. Gå till författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på blanketten "Registrering av bokslut".

Blanketten undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga till din anmälan slutredovisningen och beslutet av aktieägarstämman om fastställandet av slutredovisningen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka alla offentliga bokslutshandlingar som ska registreras samt blanketten för registrering av bokslut i samma försändelse per post till Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.09.2022