Gå direkt till innehållet
Meny

Exempel på bolagsordning

På den här sidan finns ett exempel på en bolagsordning som e-tjänsten på ytj.fi skapar i samband med en etableringsanmälan.

Läs mer om hur du anmäler bolagsordningen:

Bolagsordningen är en offentlig handling, om vilken vem som helst kan få uppgifter.

Bolagsordning

1 § Bolagets firma är

[namnet på det bolag som du har angett i e-tjänsten på ytj.fi].

2 § Bolagets hemort är

[hemorten för det bolag som du har angett i e-tjänsten på ytj.fi].

3 § Bolagets bransch

Läge för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrund:

[Fastighetens identifikationsnummer som du har angett i e-tjänsten på ytj.fi, det vill säga något av följande: Fastighetsbeteckning 12345612345678 / Beteckning för outbrutet område 12345612345678M601 / Anläggningsbeteckning 12345612345678L1]

Namn: [fastighetens namn från fastighetsdatasystemet]
Besittningsgrund för fastigheten: [den besittningsgrund för fastigheten som du har angett i e-tjänsten på ytj.fi]
Tilläggsuppgift: [den fastighetsspecifik tilläggsuppgift som du eventuellt har angett i e-tjänsten på ytj.fi]
Tilläggsuppgift: [den tilläggsuppgift om hela branschen som du eventuellt har angett i e-tjänsten på ytj.fi]

4 § Lägenhetsbeskrivning

Aktierna medför rätt att besitta lägenheter och andra utrymmen i bolagets byggnader samt bilplatser enligt följande:

[de uppgifter om byggnader, lägenheter, bilplatser och andra utrymmen som du har angett i e-tjänsten på ytj.fi]

Hus A
Adress: Exempelgränd 1, Exempelstad

Hus A lägenheter:

Nr Typ av lägenhet Yta Aktier Antal Användningsändamål
A1 1R+K+BDR 37,00 1-10 10 Bostadslägenhet
A2 3R+K+BDR+B 65,00 11-30
20 Bostadslägenhet

Hus A bilplatser:

Nr Yta Aktier Antal Typ, användningsändamål
BP1 12,00 300-304 5 Hall
BP2 12,00 305-309 5 Hall

Hus B
Adress: Exempelgränd 1, Exempelstad

Hus B lägenheter:

Nr Typ av lägenhet Yta Aktier Antal Användningsändamål
B10 2R+K+BDR 50,00 100-114 15 Bostadslägenhet
B11 4R+K+BDR+B 90,00 115-144 30 Bostadslägenhet

Hus B bilplatser:

Nr Yta Aktier Antal Typ, användningsändamål
BP1 12,00 400-404 5 Hall
BP2 12,00 405-409 5 Hall

Bilplatser utanför byggnaderna:

Nr Yta Aktier Antal Typ, användningsändamål
BT1 12,00 500-504 5 Tak
BT2 12,00 505-509 5 Tak

5 § Bolagets firma tecknas av

[du kan välja lämpligt namnteckningssätt för bolaget i e-tjänsten på ytj.fi]

[Följande bestämmelser skriver du i ett textfält i e-tjänsten på ytj.fi, och de ingår i bolagsordningen i den form och ordning som du har skrivit.]

6 § Vederlag

Bolagsstämman fastslår det bolagsvederlagsbelopp som aktieägarna ska betala. Vederlaget består av ett skötselvederlag, ett kapitalvederlag och ett vattenvederlag.

Skötselvederlaget och kapitalvederlaget beräknas på grundval av lägenheternas

[ange grunden, till exempel lägenhetens yta eller antalet aktier].

Vattenvederlaget tas ut för det vatten som används i lägenheterna enligt lägenhetsspecifika mätningar.

Med skötselvederlaget täcks de av bolagets utgifter för användning och underhåll av fastigheten som kapital- eller vattenvederlaget inte täcker.

Med kapitalvederlaget täcks sådana utgifter med lång verkningstid som orsakas av att förvärva, bygga, grundligt reparera eller renovera fastigheten och byggnaden. Med vattenvederlaget täcks de kostnader som bolaget har för det vatten som används i varje lägenhet.

Bolagets styrelse bestämmer när och hur vederlagen ska betalas.

7 § Låneandel

Varje aktieägare är berättigad att betala bolaget en enligt vederlagsgrunden i 6 § beräknad andel av sådana utgifter med lång verkningstid som orsakas av att förvärva, bygga, grundligt reparera eller renovera fastigheten eller byggnaden i betydande omfattning och med betydande kostnader.

Låneandelarna ska betalas vid de tidpunkter som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan bestämma hur stor delbetalning av låneandelen som uppbärs på en gång. De låneandelsbetalningar som uppbärs av aktieägarna ska bolaget utan dröjsmål använda till att amortera på bolagets lån såsom avsetts vid betalandet.

Storleken på låneandelsbetalningar ska bestämmas så att det med de medel som flyter in därigenom är möjligt att betala en amortering som motsvarar låneandelen och den tillkommande räntan. Därtill ska det vara möjligt att betala eventuella kapitalökningar som härrör från indexvillkor, räknade till den dag då bolaget med låneandelsbetalningen amorterar på motsvarande lån. Om bolaget vid amortering av bolagslån med låneandelsbetalningar måste betala mera än vad en aktieägare har betalat som sin låneandel och övriga avgifter, ska aktieägaren ersätta bolaget för den extra utgift som uppstått därför.

Det kapitalvederlag som ska tas ut av en aktieägare som betalat sin låneandel helt och hållet beräknas så att det motsvarar aktieägarens andel av bolagets alla andra utgifter förutom de som beror på lån enligt det första momentet ovan. Om en aktieägare har betalat endast en del av sin låneandel, bestäms kapitalvederlaget så att det utöver den andel som beror på de ovannämnda andra utgifterna även innehåller de utgifter som bolaget har för aktieägarens obetalda låneandel.

8 § Styrelse

En styrelse med minst en och högst fem ordinarie ledamöter sköter bolagets ärenden, ifall dessa ärenden inte ska behandlas av bolagsstämman. Om det finns bara en eller två ordinarie ledamöter i styrelsen, ska en till fem suppleanter väljas.

Mandattiden för en styrelseledamot upphör samtidigt som den första ordinarie bolagsstämman efter valet slutar.

Styrelsen väljer en ordförande inom sig.

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Om rösterna faller lika vid val av ordförande, avgörs valet genom lottdragning.

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Vid stämman ska följande läggas fram:

1) bokslut, verksamhetsberättelse, eventuell revisionsberättelse och eventuell verksamhetsgranskningsberättelse,
2) styrelsens skriftliga redogörelse för behov av sådant underhåll av bolagets byggnader och fastigheter under de fem följande åren efter bolagsstämman som väsentligt påverkar en aktielägenhets användning, bolagsvederlaget eller övriga kostnader för användningen av aktielägenheten, samt
3) styrelsens skriftliga redogörelse för vilka större underhålls- och ändringsarbeten bolaget utfört och när detta har skett.

Vid stämman ska det beslutas om:
1) fastställande av bokslutet,
2) användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
3) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och disponenten,
4) ersättning till styrelseledamöterna och en eventuell revisor eller verksamhetsgranskare,
5) budgeten och bolagsvederlagets belopp,
6) val av styrelseledamöter, eventuell revisor och eventuell verksamhetsgranskare.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.05.2020