Ändring av stadgarna för andelslag

Andelsstämman beslutar om ändring av stadgarna. Stadgeändringarna ska alltid anmälas till handelsregistret. Ändringen ska godkännas av andelsstämman med två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna, om stadgarna inte kräver en större majoritet eller sammankallande av fler stämmor. I vissa fall förutsätter en stadgeändring en majoritet på 9/10 av de i stämman avgivna rösterna eller understöd av alla parter som representeras i stämman. Ytterligare information: 5 kapitel i lagen om andelslag (författningsdatabasen FINLEX).

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Blanketter för pappersanmälan

 • Blankett Y4 och bilageblankett 14A
 • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

 • Styrkt kopia av protokollet från andelsstämman
 • De nya stadgarna om det är fråga om en helhetsändring
 • Kvitto på att behandlingsavgiften 380 euro är betald om du lämnar in din anmälan på papper.
 • Om stadgeändringen kräver alla medlemmars samtycke, bifoga en redogörelse för samtyckena till anmälan. Redogörelsen kan vara ett av verkställande direktören eller av en styrelseledamot undertecknat intyg som bekräftar att även de medlemmar som inte var närvarande vid andelsstämman – och därför inte var med om att godkänna ändringen – har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt bifoga till anmälan de skriftliga samtycken som andelslaget har fått. Däremot behövs ingen särskild redogörelse om samtliga medlemmar har deltagit i andelsstämman och varit med om att godkänna ändringen.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

 • Anmälan om stadgeändring 275 euro
 • Om du även anmäler ändring av firma (företagsnamn), betalar du ytterligare 60 euro.
 • Om du även anmäler parallellfirma, betalar du ytterligare 60 euro/parallellfirma.
 • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • Avgiften är 380 euro. Om du samtidigt med en stadgeändring anmäler andra ändringar som vid separat anmälan har lägre taxa enligt vår prislista betalar du ett totalbelopp på 380 euro. Sådana ändringar är till exempel personbyten och övriga ärenden (95 euro eller 285 euro vid separat anmälan).
 • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Tidsfrister

 • Det är viktigt att anmäla beslutet om stadgeändring utan dröjsmål för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.
 • Om stadgeändringen förutsätter sådana verkställighetsåtgärder som även ska antecknas i handelsregistret, ska de nya uppgifterna först registreras för att verkställighetsåtgärderna ska kunna vidtas. Se 5 kap. 34 § i lagen om andelslag (författningsdatabasen FINLEX) för mer information.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Gå till ytj.fi.

Tips

Innan ändringar görs är det lätt att kontrollera innehållet i andelslagets gällande stadgar i vår informationstjänst Virre . Gå till Virre och välj "Utdrag och organisationsregler" i menyn till vänster. Se till att det står "Handelsregistret" i fältet "Register" och mata in FO-numret. Gå ner till fältet "Utdragstyp" och välj "Organisationsregler i elektronisk form" i rullgardinsmenyn. Betala utdraget genom att använda dina bankkoder eller ditt kreditkort. Stadgarna finns omedelbart tillgängliga på sidan "Mina produkter", där du kan spara dokumentet.

Andelslagets stadgar kan ändras antingen delvis eller i sin helhet. Om ändringen avser endast en del av bestämmelserna, ska de ändrade paragraferna i sin helhet föras in i andelsstämmoprotokollet, som sedan ska bifogas anmälan. I detta fall behöver de nya stadgarna inte sändas till PRS. Sänd endast den ändrade paragrafen/de ändrade paragraferna, och vi bearbetar de nya stadgarna utgående från de stadgar som finns i registret. Vi skickar ett registerutdrag och de nya stadgarna till andelslaget på registreringsdagen.

Andelslagets stadgar ska skrivas om när de ändras helt och hållet eller när en stor del av bestämmelserna ändras. I detta fall ska stadgarna läggas fram för medlemmarnas godkännande, och både andelsstämmoprotokollet och de reviderade stadgarna ska bifogas anmälan till PRS.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2020