Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av stadgarna för andelslag

Stadgeändringarna ska alltid anmälas till handelsregistret.

Andelsstämman beslutar om ändring av stadgarna. Ändringen ska godkännas av andelsstämman med två tredjedelars (2/3) majoritet av de avgivna rösterna, om stadgarna inte kräver en större majoritet eller sammankallande av fler stämmor. I vissa fall förutsätter en stadgeändring en majoritet på 9/10 av de i stämman avgivna rösterna eller understöd av alla parter som representeras i stämman. Se 5 kapitel i lagen om andelslag i författningsdatabasen Finlex för mer information.Öppnas i en ny flik

Läs om bestämmelser om företrädande i stadgarna.

Kontrollera innehållet i gällande stadgarna

Innan ändringar görs är det lätt att kontrollera innehållet i andelslagets gällande stadgar i vår informationstjänst Virre. Gå till Virre och välj "Utdrag och organisationsregler" i menyn till vänster. Se till att det står "Handelsregistret" i fältet "Register" och mata in FO-numret. Gå ner till fältet "Utdragstyp" och välj "Organisationsregler i elektronisk form" i rullgardinsmenyn. Betala utdraget genom att använda dina bankkoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Om stadgeändringen förutsätter sådana verkställighetsåtgärder som även ska antecknas i handelsregistret, ska de nya uppgifterna först registreras för att verkställighetsåtgärderna ska kunna vidtas. Se 5 kap. 34 § i lagen om andelslag i författningsdatabasen Finlex för mer information.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag?

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblanketter. E-anmälan är snabbare och oftast billigare än att använda pappersblankett.

För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Anmäl ändrade stadgar i sin helhet i e-tjänsten på ytj.fi.

I e-tjänstens textfält ser du de nuvarande stadgarna. Uppdatera de uppgifter som har ändrats. Om textfältet är tomt, fyll i eller bifoga till textfältet innehållet i stadgarna i sin helhet.

Observera att stadgarna sparas i handelsregistret i den form som de visas i textfältet.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Blanketter för pappersanmälan

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 14A (pdf, 1.1 MB).

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Styrkt kopia av protokollet från andelsstämman
  • Om stadgeändringen kräver alla medlemmars samtycke, bifoga en redogörelse för samtyckena till anmälan.
Redogörelsen kan vara ett av verkställande direktören eller av en styrelseledamot undertecknat intyg som bekräftar att även de medlemmar som inte var närvarande vid andelsstämman – och därför inte var med om att godkänna ändringen – har gett sitt skriftliga samtycke. Alternativt bifoga till anmälan de skriftliga samtycken som andelslaget har fått.

Det behövs ingen särskild redogörelse om samtliga medlemmar har deltagit i andelsstämman och varit med om att godkänna ändringen.
  • Kvittot på betalad behandlingsavgift om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter.
  • De nya stadgarna, om stadgarna har ändrats i sin helhet och endast om du lämnar in din anmälan på pappersblanketter.
Lämna in stadgarna på andelslagets registreringsspråk, som är antingen svenska eller finska.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om stadgeändring kostar 240 euro.

I e-tjänsten täcker avgiften inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälan om parallellfirma. För dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 60 euro/firma.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om stadgeändring kostar 380 euro.

Om du samtidigt med en stadgeändring anmäler andra ändringar som vid separat anmälan har lägre taxa enligt vår prislista betalar du ett totalbelopp på 380 euro. Sådana ändringar är till exempel personbyten och övriga ärenden (95 euro eller 285 euro vid separat anmälan).

Betala behandlingsavgiften i förväg och bifoga kvittot till din anmälan. Se våra betalningsanvisningar.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Tips

Andelslagets stadgar kan ändras antingen delvis eller i sin helhet . Om ändringen avser endast en del av bestämmelserna, ska de ändrade paragraferna i sin helhet föras in i andelsstämmoprotokollet.

Andelslagets stadgar ska skrivas om när de ändras helt och hållet eller när en stor del av bestämmelserna ändras. I detta fall ska stadgarna läggas fram för medlemmarnas godkännande.

Utskriftsversion Uppdaterad 09.08.2023