Gå direkt till innehållet
Meny

Avtal om bolagsbildning

På den här sidan visas ett exempel på ett avtal om bolagsbildning, som du ska bifoga till etableringsanmälan för bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Avtalet om bolagsbildning är en offentlig handling, om vilken vem som helst kan få uppgifter.

Samtliga aktieägares underskrifter och namnförtydliganden ska ingå i avtalet om bolagsbildning.

Obs! Fyll inte i personbeteckningar i avtalet om bolagsbildning.

Läs våra anvisningar om hur du gör en etableringsanmälan:

Exempel på avtal om bolagsbildning

1. Genom detta avtal om bolagsbildning bildar vi ett bostadsaktiebolag / ömsesidigt fastighetsaktiebolag

[Välj någondera]

vars firma är [Fyll i här bolagets firma]


2. Vi tecknar bolagets aktier enligt följande:

Fullständigt namn Födelsedatum/FO-nummer Aktiernas nummer

[Fyll i här aktieägarnas namn, födelsedatum eller FO-nummer och aktiernas nummer]


3. För varje aktie ska till bolaget betalas [komplettera här]

4. Aktien ska betalas senast [komplettera här]

5. Skyldigheten att betala för bolagsvederlag börjar [komplettera här]

6. Den besittningsrätt som aktierna medför börjar [komplettera här]

7. Till bolagets styrelse väljer vi


[Fyll i här styrelseledamöternas namn]av vilka [komplettera här] till ordförande

[Ordföranden anmäls enbart om fler än en styrelseledamot har valts.]

8. Till revisor/verksamhetsgranskare väljer vi [Uppge uppdrag]

9. Till bolagets disponent / verkställande direktör väljer vi

[Disponenten eller verkställande direktören är inte en obligatorisk uppgift.]

10. Bolagets räkenskapsperiod omfattar [antingen ett kalenderår eller dd.mm. - dd.mm]

Den första räkenskapsperioden slutar [Fyll i här datum i formen dd.mm.åååå]

11. Bolagsordningen är bifogad till detta avtal om bolagsbildning.

12. Vi befullmäktigar den i anmälan angivna lämnaren av tilläggsuppgifter att på samtliga aktieägares vägnar göra de av Patent- och registerstyrelsen eventuellt förutsatta rättelser i avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen.


Datum [komplettera här]

[Underskrifter och namnförtydliganden av samtliga aktieägare.]Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2019