Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag – anmälan om delning

Handelsregisterförfarandet för delning av aktiebolag omfattar fyra faser.

Från det att handelsregisterförfarandet påbörjas tar det som kortast ungefär fyra månader tills verkställandet av delningen registreras.

Två olika sätt att göra en delning

Vid total delning övergår det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder till två eller flera övertagande bolag, och det ursprungliga bolaget upplöses.

Vid partiell delning övergår en del av det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder till ett eller flera övertagande bolag.

Ett bolag kan samtidigt delas genom överlåtelse till såväl ett verksamt som ett nybildat bolag. Det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett nybildat bolag när det övertagande bolaget bildas i samband med delningen.

Vilka faser ingår i delningen?

Anmälningsfaserna är anmälan om delningsplan, ansökan om kallelse och anmälan om verkställande av delning. Vid total delning finns dessutom en fjärde fas: anmälan om slutredovisning för det upplösta bolaget.

1. Lämna in en anmälan om delningsplan

2. Lämna in en ansökan om kallelse

3. Lämna in en anmälan om verkställande av delning

4. Lämna in en anmälan om slutredovisning

Hur inverkar registrering av delningsplanen på delningen?

Registreringen av delningsplanen hos handelsregistret påverkar tidpunkten för delningsbeslutet.
Den bolagsstämma som beslutar om delningen ska hållas eller styrelsens delningsbeslut ska fattas inom fyra månader från registreringen av delningsplanen. I annat fall förfaller delningen.

Bolagsstämman ska dock hållas senast en månad före den i 17 kap. 6 § i aktiebolagslagen angivna dagen, om inte bolagets samtliga aktieägare samt eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier har avstått från sin rätt att kräva inlösen.

Den utsatta dagen framgår till exempel av kallelsen på borgenärerna.

Hur anmäler jag om att delningen förkastas eller att den har förfallit?

Gå till anvisningen: Anmälan om förfall av delning.

Tillämplig lag

Bestämmelser om delning av aktiebolag finns i 17 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 30.08.2022