Måste aktiebolag välja revisor?

Enligt revisionslagen kan ett aktiebolag under vissa förutsättningar välja att inte ha en revisor. Om bolagsordningen emellertid förutsätter att bolaget ska ha revisor, ska en revisor väljas.

När kan aktiebolag välja bort revisor?

Ett aktiebolag kan välja att inte ha en revisor, om högst ett av följande villkor har uppfyllts under både den avslutade räkenskapsperioden och den som omedelbart föregår den:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller
  • antalet anställda överstiger i medeltal tre.

I revisionslagen finns bestämmelser om specialfall då en revisor alltid måste utses. Läs mer i 2 kap. 2 § i revisionslagen i författningsdatabasen Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hur många revisorer ska väljas?

Om ett aktiebolag väljer endast en revisor som inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas.

Om ett aktiebolag har valt bort en revisor som finns antecknad i registret, ska en ändringsanmälan lämnas in om saken. Om bolagsordningen innehåller en bestämmelse om revisorer och aktiebolaget vill välja bort revision, ska bolagsordningen ändras. Läs närmare anvisningar för strykning av bestämmelser om revision.

I vissa fall måste ett aktiebolag välja en CGR-revisor eller revisionssammanslutning. Läs mer i 2 kap. 5 § i revisionslagen i författningsdatabasen Finlex.

Information om revisorer

Patent- och registerstyrelsen (PRS) upprätthåller ett revisorsregister och ett revisorsexamensregister vilka grundar sig på revisionslagen. I tjänsten Revisorssök kan du söka revisorer och revisionssammanslutningar som är verksamma i Finland.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.04.2022