Handläggning av anmälningar

Anteckningarna i handelsregistret baserar sig i regel på handelsregisteranmälningar.

Målet med handläggningen är att anmälan ska kunna föras in i registret så snabbt och flexibelt som möjligt.

En särskild ansökningsprocedur kan utgöra ett steg i handläggningen. Läs mer om behandling av ansökningar.

Vad är principerna för granskning av en anmälan?

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har till uppgift att, innan anmälan registreras, i egenskap av registermyndighet granska om den omständighet som anmälan avser uppfyller kraven på registrerbarhet. Den omständighet som ska registreras ska alltid uppges på blanketterna, eftersom PRS granskar och registrerar endast det som har antecknats på blanketterna.

PRS granskar inte andra omständigheter som framgår av dokumenten än de beslut som ska antecknas i registret.

PRS granskar bland annat att

  • anmälan har undertecknats på rätt sätt
  • den rätta behandlingsavgiften har betalats för anmälan, om det är fråga om en avgiftsbelagd anmälan
  • de bilagor som registreringen förutsätter har bifogats till anmälan, och att
  • de dokument som har bifogats till anmälan innehåller tillräckliga och pålitliga bevis på den omständighet som ska registreras.

Registreringen baserar sig på de dokument som har lämnats in till handelsregistret och på de fakta som framgår av dem. PRS granskar till exempel att bolagsordningar och andra organisationsregler innehåller alla de nödvändiga bestämmelser som lagstiftningen förutsätter. PRS kontrollerar även att dessa och eventuella andra bestämmelser i dokumenten inte är uppenbart lagstridiga.

I bolagsavtal för personbolag kontrollerar PRS att de innehåller bestämmelser om så kallade obligatoriska omständigheter, det vill säga om vilka en anteckning görs i registret, och att bestämmelserna är lagenligt upprättade.

Om det är fråga om en omständighet som lämnar rum för tolkning och vars registrerbarhet det motiverat kan råda delade meningar om, registrerar PRS anmälan enligt anmälarens önskan.

Oberoende av registrering kan frågan om ett besluts lagenlighet föras till domstol, som i sista hand avgör saken.

Rättelse av anmälan

PRS handlägger anmälan i en omgång. Beslutet om företagsnamnet fattas under den egentliga handläggningen.

Om anmälan inte kan registreras som sådan, ger PRS anmälaren möjlighet att komplettera och rätta till anmälan och att lämna in ytterligare material. PRS informerar företaget eller dess kontaktperson om detta i skrift eller per telefon. Anmälaren får en skriftlig rättelseuppmaning där en frist, vanligen två veckor, sätts ut.

Om företaget inte följer PRS tidsfrist, förfaller anmälan. I sådana fall återbetalar PRS inte den behandlingsavgift som företaget betalat. Du kan hos handläggaren begära om förlängning av den frist som har satts ut för inlämningen av rättelser eller ytterligare material. Begäran ska vara väl motiverad.

Om anmälan inte är registrerbar trots att du har svarat på rättelseuppmaningen, kan PRS vägra registrering. Du får då ett beslut som du kan söka ändring i. Läs mer om sökande av ändring.

PRS återbetalar inte behandlingsavgiften om anmälan förfaller eller dess registrering vägras

Handläggningstiderna kan variera. Se vår prognos för handläggningstider.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2018