Gå direkt till innehållet
Meny

Prokura och prokurist

En näringsidkare som finns antecknad i handelsregistret kan bemyndiga en viss person till sin prokurist.

Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar och teckna dennes firma i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse. Prokuristen får dock inte utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dem.

Om prokuran är skriftlig, har prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och andra myndigheter. Obs! Prokuristen får emellertid inte underteckna en handelsregisteranmälan på företagets vägnar.

Här nedan finns information om följande:

På vilket sätt företräder prokuristen företaget?

Innan du anmäler en prokurist till handelsregistret, ta reda på hur en prokurist kan företräda ett företag. Läs mer om hur en prokurist kan företräda ett företag.

När anmäler jag?

Det är frivilligt att anmäla prokurister till handelsregistret.

Anmäl dock alla ändringar i de registerförda uppgifterna utan dröjsmål.

Vad kostar e-anmälan?

Ändring av prokurist kostar 50 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att du har undertecknat anmälan. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Hur återkallas prokura?

Näringsidkaren kan när som helst återkalla prokuran. Om prokuran finns antecknad i handelsregistret, ska återkallelsen anmälas till handelsregistret.

I regel kan samma personer som har beviljat prokuran (styrelsen, bolagsmännen, näringsidkaren) besluta återkalla den. I ett öppet bolag eller kommanditbolag kan dessutom varje bolagsman som ensam eller tillsammans med en annan bolagsman har rätt att sköta bolagets ärenden återkalla en prokura på egen hand, om ingen annan överenskommelse finns.

Vilka bilagor behöver jag?

Beslut om val av person till uppdrag

När du lämnar in anmälan via e-tjänsten på ytj.fi, behöver du inte bifoga något beslut om val av person om företagsformen är någon av följande:

  • aktiebolag
  • bostadsaktiebolag
  • ömsesidigt fastighetsaktiebolag
  • andelslag.
Företaget måste dock ha ett beslut om val av person, eftersom vi vid behov kan begära det för handläggningen av anmälan.


Övriga företagsformer: Bifoga ett beslut om val av person, till exempel:

  • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Kopia av eller utdrag ur protokollet från bolagsmännens möte. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. 

Prokura ges i öppna bolag av samtliga bolagsmän och i kommanditbolag av samtliga ansvariga bolagsmän tillsammans.

Kopia av passet eller någon annan identitetshandling

Bifoga en skannad kopia av informationssidan i prokuristens pass eller av någon annan bildförsedd identitetshandling, om den person som anmäls som prokurist inte har en finländsk personbeteckning.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och lägg till bilagor vid behov.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik

Företag i de vanligaste företagsformerna kan lämna in sin anmälan på nätet. Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Ändringar som du lämnar in om ansvarspersoner via e-tjänsten på ytj.fi kan registreras automatiskt. Läs mer om automatisk registrering.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelserna om prokura finns i prokuralagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 27.02.2024