Prokura och prokurist

En näringsidkare som finns antecknad i handelsregistret kan bemyndiga en viss person till sin prokurist.

Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar och teckna dennes firma i allt som gäller bedrivande av huvudmannens rörelse. Prokuristen får dock inte utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomtlegorätt eller söka inteckning i dem.

Om prokuran är skriftlig, har prokuristen rätt att företräda näringsidkaren inför domstolar och andra myndigheter. Prokuristen får emellertid inte underteckna en handelsregisteranmälan på företagets vägnar.

På vilket sätt företräder prokuristen företaget?

Innan du anmäler en prokurist till handelsregistret, ta reda på hur en prokurist kan företräda ett företag. Läs mer om hur en prokurist kan företräda ett företag.

När anmäler jag?

Det är frivilligt att anmäla prokurister till handelsregistret.

Anmäl dock alla ändringar i de registerförda uppgifterna utan dröjsmål.

Vad kostar e-anmälan?

Ändring av prokurist kostar 40 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att du har undertecknat anmälan. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Bilagor till anmälan

Bifoga beslutet om valet, till exempel:

  • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Kopia av eller utdrag ur protokollet från bolagsmännens möte. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Prokura ges i ett öppet bolag av samtliga bolagsmän och i ett kommanditbolag av samtliga ansvariga bolagsmän tillsammans.

Hur återkallas prokura?

Näringsidkaren kan när som helst återkalla prokuran. Om prokuran finns antecknad i handelsregistret, ska återkallelsen anmälas till handelsregistret.

I regel kan samma personer som har beviljat prokuran (styrelsen, bolagsmännen, näringsidkaren) besluta återkalla den. I ett öppet bolag eller kommanditbolag kan dessutom varje bolagsman som ensam eller tillsammans med en annan bolagsman har rätt att sköta bolagets ärenden återkalla en prokura på egen hand, om ingen annan överenskommelse finns.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga till din anmälan en redogörelse för valet av prokurist, till exempel en kopia av styrelseprotokoll, protokollet från bolagsmännens möte eller liknande.

Bifoga en skannad kopia av informationssidan i prokuristens pass eller av en annan bildförsedd identitetshandling, om den person som anmäls som prokurist inte har en finländsk personbeteckning.

Gå till ytj.fi för att lämna in din anmälan.


Företag i de vanligaste företagsformerna kan lämna in sin anmälan på nätet. Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Bestämmelserna om prokura finns i prokuralagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.01.2021