Aktiebolag – ändringsanmälan om ledning, företrädare och revisorer

Aktiebolag ska anmäla till handelsregistret alla ändringar som gäller styrelse, verkställande direktör, disponent, revisorer, personer med rätt att företräda bolaget eller förvaltningsråd.

Enligt aktiebolagslagen är förvaltningsrådet ett frivilligt organ. Om ett aktiebolag vill utse ett förvaltningsråd, ska det bestämmas i bolagsordningen.

Att anmäla prokurister är frivilligt, men om en registrerad prokura upphör att gälla, ska det anmälas till handelsregistret. Läs mer om prokura.

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna vara till exempel styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag. Läs anvisningarna för hur du kan söka tillstånd för en styrelseledamot eller verkställande direktör som är fast bosatt utanför EES.

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om undertecknande av e-anmälan på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Anmälan om egen avgång

En person som finns antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken.

Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska både bolaget och revisorn anmäla ändringen till handelsregistret.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Hur anmäler jag på nätet?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Ändringar som gäller förvaltningsråd kan endast anmälas på pappersblanketter. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

När du anmäler till registret en person som inte har en finländsk personbeteckning, bifoga till din anmälan en styrkt kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling. Kopian ska vara styrkt av en person.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Styrelse

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • beslutet av valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • en redogörelse för valet av styrelsens ordförande, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Revisor

Bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, anmäl uppgifterna om sammanslutningen och om den huvudansvariga revisorn. Du behöver inte lämna in en separat redogörelse för revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

Verkställande direktör

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Personer med rätt att företräda bolaget

Bifoga till din anmälan beslutet av valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur sytrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget, revisorer, verkställande direktör eller disponent kostar 40 euro per ärende. Till exempel ändring av styrelse och verkställande direktör kostar sammanlagt 80 euro.

Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag är gratis.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Om du lämnar in ändringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om aktiebolags ledning och företrädare finns i 6 kap. och bestämmelser om revisorer finns i 7 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.01.2022