Gå direkt till innehållet
Meny

Emission mot vederlag i bostadsaktiebolag

Utgångspunkten är att aktiekapitalet ökas med teckningspriset för nya avgiftsbelagda aktier. Genom emissionsbeslut kan bolaget emellertid bestämma att beloppet helt eller delvis avsätts till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Om aktierna har ett nominellt värde, ska aktiekapitalet alltid ökas med minst det belopp som överensstämmer med de nya aktiernas nominella värde.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När ska jag lämna in anmälan?

Anmäl de nytecknade aktierna för registrering utan obefogat dröjsmål efter att aktierna har betalats helt och eventuella andra villkor för teckning har uppfyllts. När över ett år har förflutit från teckningstidens början ska en registeranmälan om nya aktier göras utan dröjsmål efter utgången av varje räkenskapsperiod.

Aktierna ska anmälas för registrering inom en tidsfrist på fem år från emissionsbeslutet. Om bolagsstämman har beslutat om en kortare tidsfrist ska den följas. Försenad anmälan betyder att emissionen förfaller.

En eventuell ökning av aktiekapitalet anmäls för registrering samtidigt som aktierna.

När ett fast antal aktier ges ut ska alla aktier anmälas för registrering samtidigt.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Om styrelsen har beslutat om aktieemission med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, bifoga en kopia av eller ett utdrag ur både bolagsstämmoprotokollet och styrelseprotokollet till din anmälan. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid aktieemissionen. En mall för försäkran finns på blankett 13S.
  • Revisorernas intyg om att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier har iakttagits. En mall för intyget finns på blankett 13S. Om bolaget enligt varken lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja revisor, ska en annan redogörelse för betalning av aktier bifogas. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
    • Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen.
    • Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara ett köpebrev för fastighet (kopia av köpebrevet).
  • Revisorns yttrande, om aktien har betalats med apportegendom.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om nya aktier kostar 240 euro och anmälan om ändring av bolagsordning kostar 240 euro (240 euro + 240 euro = 480 euro).

Om du anmäler nya aktier och ändring av bolagsordning på pappersblankett är behandlingsavgiften 380 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Läs mer om våra behandlingsavgifter.

Lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.03.2022