Gå direkt till innehållet
Meny

Exempel på förmånstagare

Gå tillbaka till: Vem är förmånstagare?

Exempel 1


Erik Exempel äger 32 procent och Eva Exempel äger 25 procent av aktiebolagets aktier.

Erik är förmånstagare i aktiebolaget eftersom han äger över 25 procent av bolaget. Eva är inte förmånstagare eftersom hennes ägarandel inte överskrider 25 procent.

Exempel 2


Mats Matsson är majoritetsaktieägare med 55 procent av aktierna i bolaget X som äger 33 procent av aktierna i bolaget Z.

Mats är förmånstagare i bolaget X eftersom han äger över 25 procent av bolaget direkt. Mats är också förmånstagare i bolaget Z. Som majoritetsaktieägare i bolaget X har han i bolaget Z ett röstetal som motsvarar hela ägarandelen av bolaget X. Det överskrider 25 procent.

Exempel 3


Anna Aktieägare äger 45 procent av Cykelverkstad Ab, som äger 50 procent av aktierna i Lampbutik Ab.

Anna är förmånstagare i Cykelverkstad Ab eftersom hon äger över 25 procent av bolaget. Däremot är Anna inte förmånstagare i Lampbutik Ab eftersom hon inte är majoritetsaktieägare i Cykelverkstad Ab.

Exempel 4


Företagen A, B och C äger 20 procent var av bolaget Ö. Ida Investerare äger 100 procent av aktierna i företagen A, B och C.

Ida är förmånstagare i företagen A, B och C eftersom hon äger direkt över 25 procent av dem. Ida är också förmånstagare i bolaget Ö. Som majoritetsaktieägare i företagen A, B och C utövar hon självständig beslutanderätt i dem, vilket betyder att hon i bolaget Ö har ett röstetal som motsvarar hennes ägarandel av företagen A, B och C. Idas sammanlagda ägarandel, och därmed också röstetal, i bolaget Ö (20 % + 20 % + 20 %) överskrider 25 procent.

Exempel 5


Fyra personer äger 25 procent var av aktiebolagets aktier. Alla aktier medför lika rösträtt. Ingen av ägarna utövar bestämmande inflytande i bolaget på annan grund.

Bolaget anmäler att det inte har några förmånstagare.

Enligt penningtvättslagen betraktas styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören i detta fall som förmånstagare. Då gör vi följande anteckning i företagets registeruppgifter:
"Sammanslutningen har inga verkliga förmånstagare, eller inga förmånstagare har kunnat identifieras. Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning."

Exempel 6


Fyra personer äger 20 procent var och Byggföretaget öppet bolag 20 procent av aktierna i Test Ab. Av Test Ab:s personägare är både Bengt Byggare och Berit Byggare bolagsmän i Byggföretaget öppet bolag.

Bengt och Berit är förmånstagare i Byggföretaget. Byggföretaget öppet bolag ska ändå inte lämna in en anmälan om förmånstagare eftersom dess förmånstagare är de personer som antecknats i handelsregistret som bolagets bolagsmän.

Test Ab anmäler att Bengt och Berit är dess förmånstagare. Som bolagsmän i Byggföretaget öppet bolag utövar de självständig beslutanderätt i Byggföretaget. Därför har de ett röstetal i Test Ab som motsvarar deras ägarandel i Byggföretaget. Såväl Bengts som Berits direkta och indirekta ägarandel, och därmed också röstetal, i Test Ab (20 % + 20 %) överskrider 25 procent.

Exempel 7


Kommanditbolaget Exempel Kb har ett aktiebolag som ansvarig bolagsman och Tina Tystman som tyst bolagsman. Investeraren Ronja Rask äger 60 procent av aktiebolagets aktier.

Ronja är förmånstagare i aktiebolaget. Ronja anmäls också som förmånstagare i Exempel Kb.

Eftersom Exempel Kb har ett annat bolag som ansvarig bolagsman, ska den person som utövar självständig beslutanderätt i det bolag som är ansvarig bolagsman betraktas som förmånstagare i Exempel Kb. Med sin ägarandel på 60 procent är Ronja majoritetsaktieägare i aktiebolaget och utövar därmed självständig beslutanderätt.

Exempel 8


Allslags Ab har aktier av olika slag. A-aktier berättigar till ett större röstetal än B-aktier. Rolf Röstman äger 20 procent av A-aktierna. Aktierna berättigar till ett röstetal på 30 procent.

Rolf anmäls som förmånstagare i Allslags Ab, eftersom hans röstetal överskrider 25 procent.

Exempel 9


Aktie Ab har sammanlagt 200 aktier, varav 100 ägs av Edvin Ägare och 50 av Ulla Utvecklare. Resten, det vill säga 50 aktier, ägs av bolaget självt.

Vid beräkning av ägarandelarna beaktas endast de aktier som inte innehas av bolaget självt. Edvin Ägares ägarandel i bolaget är därmed andelen av 100 aktier utav 150, det vill säga 66,67 procent. Ulla Utvecklares ägarandel i bolaget är andelen av 50 aktier utav 150, det vill säga 33,33 procent.

Både Edvin och Ulla är förmånstagare i Aktie Ab eftersom de båda har en ägarandel som överstiger 25 procent.

Exempel 10

I Förmånstagarlös Ab äger ingen direkt eller indirekt genom ett annat företag mer än 25 procent av företagets aktier. Rösträtten har inte heller på annat sätt centraliserats på någon till exempel genom ett aktieägaravtal.

Företaget anmäler att det inte har några förmånstagare. Enligt penningtvättslagen betraktas styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören i detta fall som förmånstagare. Då gör vi följande anteckning i företagets registeruppgifter:

"Sammanslutningen har inga verkliga förmånstagare, eller inga förmånstagare har kunnat identifieras. Som verkliga förmånstagare betraktas i detta fall sammanslutningens styrelse eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller någon annan person i motsvarande ställning."

Utskriftsversion Uppdaterad 16.10.2020