Anmälan om verkställande av delning

Vid delning av ett aktiebolag är den tredje fasen att lämna in en anmälan om verkställande av delningen till handelsregistret. Vid en total delning finns ännu en fjärde fas, anmälan om slutredovisning.

Det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder övergår utan likvidationsförfarande till de övertagande bolagen när verkställandet av delningen har registrerats i handelsregistret. Vid en partiell delning övergår dock endast de enligt delningsplanen delade tillgångarna och skulderna. Vid en total delning upplöses samtidigt det ursprungliga bolaget, och vid delning genom överlåtelse till ett nybildat bolag bildas det övertagande bolaget.

Läs mer om delningens rättsverkningar i 17 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Här nedan finns information om följande:

Har företagen företagsinteckningar?

Om det ursprungliga bolaget har företagsinteckningar, ska de regleras eller dödas för att verkställande av delningen ska kunna registreras. Läs mer om företagsinteckningar.

När lämnar jag in anmälan om verkstellande av delningen?

Anmälan om verkställande av delningen ska lämnas in inom sex månader från delningsbeslutet. I annat fall förfaller delningen.

Anmälan om verkställande av delningen kan lämnas in redan under kallelseförfarandet, dvs. den andra fasen i delningen. Läs mer om kallelseförfarandet.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 16 (pdf).

Ange alla bolag som deltar i delningen, och fyll i fältet "Fas III" på bilageblankett 16.

Fyll i blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett för varje bolag som bildas vid delningen. Observera att du inte ska fylla i fälten som gäller styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg på bilageblankett 1. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y1 på ytj.fi.

Öppna: blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett (pdf).

Observera: Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kvitto på behandlingsavgift
 • Delningsbesluten, det vill säga protokoll från de möten som fattade beslut om delningen
 • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i delningen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid delningen.
   • Ett eget fält för försäkran finns på bilageblankett 16.
 • Intyg och yttrande från en revisor (enligt 17 kap. 14 § i aktiebolagslagen).
   • Ett eget fält för intyget och yttrandet finns på bilageblankett 16.
 • Intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att ett meddelande till bolagets borgenärer har sänts (enligt 17 kap. 7 § och 14 § i aktiebolagslagen), för varje bolag i kallelsen.
   • Ett eget fält för intyget och yttrandet finns på bilageblankett 16.

Obs! Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en elektronisk anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 ska undertecknas av det ursprungliga bolaget. Om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag, ska blanketten undertecknas även av det verksamma bolaget.

En styrelseledamot eller av verkställande direktören undertecknar anmälan. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 185 euro per bolag.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 240 euro per bolag.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Exempel på behandlingsavgiften

Exempel 1: A Ab delas i B Ab och C Ab.

 • På webblankett är behandlingsavgiften 555 euro (185 euro + 185 euro + 185 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 720 euro. 8240 euro + 240 euro + 240 euro).

Exempel 2: A Ab delas upp i en partiell delning och det finns ett övertagande bolag, B Ab.

 • På webblankett är behandlingsavgiften 370 euro (185 euro + 185 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 480 euro (240 euro + 240 euro).

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.08.2022