Anmälan om verkställande av delning

Vid delning av ett aktiebolag är den tredje fasen att lämna in en anmälan om verkställande av delningen till handelsregistret. Vid en total delning finns ännu en fjärde fas, anmälan om slutredovisning.

Det ursprungliga bolagets tillgångar och skulder övergår utan likvidationsförfarande till de övertagande bolagen när verkställandet av delningen har registrerats i handelsregistret. Vid en partiell delning övergår dock endast de enligt delningsplanen delade tillgångarna och skulderna. Vid en total delning upplöses samtidigt det ursprungliga bolaget, och vid delning genom överlåtelse till ett nybildat bolag bildas det övertagande bolaget.

Läs mer om delningens rättsverkningar i 17 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

Har företagen företagsinteckningar?

Om det ursprungliga bolaget har företagsinteckningar, ska de regleras eller dödas för att verkställande av delningen ska kunna registreras. Läs mer om företagsinteckningar.

När anmäler jag?

Anmälan om verkställande av delningen ska lämnas in inom sex månader från delningsbeslutet. I annat fall förfaller delningen.

Anmälan om verkställande av delningen kan lämnas in redan under kallelseförfarandet, dvs. den andra fasen i delningen. Läs mer om kallelseförfarandet.

Vem ska underteckna anmälan?

Blankett Y4 ska undertecknas av det ursprungliga bolaget. Om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag, ska blanketten undertecknas även av det verksamma bolaget.

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag?

Lämna in din pappersanmälan på blankett Y4 och bilageblankett 16. Det går inte att lämna in en e-anmälan om verkställande av delningen.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och 16.

Ange alla bolag som deltar i delningen, och fyll i fältet "Fas III" på bilageblankett 16.

Fyll i blankett Y1, PRS bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett för varje bolag som bildas vid delningen. Observera att du inte ska fylla i fälten som gäller styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg på bilageblankett 1.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y1, PRS bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Delningsbesluten, dvs. protokoll från de möten som fattade beslut om delningen
  • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i delningen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid delningen. Ett eget fält för försäkran finns på bilageblankett 16.
  • Intyg och yttrande från en revisor (enligt 17 kap. 14 § i aktiebolagslagen). Ett eget fält för intyget och yttrandet finns på bilageblankett 16.
  • Intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att ett meddelande till bolagets borgenärer har sänts (enligt 17 kap. 7 § och 14 § i aktiebolagslagen), för varje bolag i kallelsen. Ett eget fält för intyget och yttrandet finns på bilageblankett 16.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för anmälan är 240 euro per bolag.

Exempel 1:
A Ab delas i B Ab och C Ab. Avgiften är 240 euro + 240 euro + 240 euro = 720 euro.

Exempel 2:
A Ab delas upp i en partiell delning och det finns ett övertagande bolag, B Ab. Avgiften är 240 euro + 240 euro = 480 euro.

Ta en titt på våra behandlingsavgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.08.2021