Gå direkt till innehållet
Valikko

Personuppgifter i handelsregistret

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av uppgifterna som antecknats i handelsregistret och av inlämnade anmälningar och bilagor.

Handelsregistret omfattar personuppgifter om närmare 1,6 miljoner personer.

Fram till 2014 var alla uppgifter som anmäldes till handelsregistret offentliga.

Företagets gällande uppgifter i handelsregistret visas i registerutdraget. Läs mer om handelsregisterutdrag.

Vilka uppgifter ska anmälas om personer?

Anmäl följande uppgifter om personer till handelsregistret:

 • fullständigt namn
 • personbeteckning
 • medborgarskap och
 • hemkommun.

Ange födelsedatum för personer som inte har finländsk personbeteckning. För utomlands bosatta personer ange hemadress i stället för hemkommun.

Dessutom ska du som personuppgift anmäla exempelvis personers ansvarsuppdrag (roll) i företaget, till exempel styrelseledamot eller verkställande direktör.

x

Enligt handelsregistrets anvisningar ska personbeteckningar och konfidentiella personuppgifter anmälas till registret endast om så särskilt begärs och i ett specifikt ställe.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, ange personbeteckningarna på en särskild personuppgiftsblankett som endast är avsedd för myndighetsbruk. Uppgifterna som anges på personuppgiftsblanketten är alltid hemliga.

Vilka uppgifter får jag inte anmäla?

Anmäl inte till exempel följande uppgifter till handelsregistret:

 • personbeteckningar, även utländska personbeteckningar (ange dem på vår icke offentliga personuppgiftsblankett)
 • inhemska eller utländska hemadresser (ange dem på vår icke offentliga personuppgiftsblankett)
 • hälsouppgifter (inklusive uppgift om sjukledighet trots att anledningen till sjukledighet inte anges)
 • andra konfidentiella uppgifter
 • uppgift om att personen är under intressebevakning
 • uppgift om personens spärrmarkering eller uppgifter som omfattas av spärrmarkeringen
 • passnummer, om inte någon passkopia behövs för registrering av anmälan. Passkopior som lämnas in till handelsregistret är inte offentliga.
 • icke offentliga kontaktuppgifter
 • affärshemligheter eller andra uppgifter som företaget inte vill offentliggöra.

Strikta förfaranden i handläggningen av anmälningar

PRS har strikta förfaranden för att behandla anmälningar i enlighet med dataskyddslagstiftningen samt strikta avtal med aktörer som använder handelsregisteruppgifter.

Närmare information om hur vi behandlar och lämnar ut personuppgifter finns i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Vi lämnar ut uppgifter om personbeteckningens slutled och utomlands bosatta personers hemadresser ur handelsregistret endast i sådana fall som uppfyller villkoren i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnar vi ut uppgift om bosättningsland i stället för hemadress för utomlands bosatta personer.

Läs mer i dataskyddsbeskrivningen för handelsregistret.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.02.2022