Gå direkt till innehållet
Meny

Personuppgifter i handelsregistret

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av uppgifterna som antecknats i handelsregistret och av inlämnade anmälningar och bilagor.

Handelsregistret omfattar personuppgifter om närmare 1,6 miljoner personer.

Fram till 2014 var alla uppgifter som anmäldes till handelsregistret offentliga.

Företagets gällande uppgifter i handelsregistret visas i registerutdraget. Läs mer om handelsregisterutdrag.

Vilka uppgifter ska anmälas om personer?

Anmäl följande uppgifter om personer till handelsregistret:

 • fullständigt namn
 • finländsk personbeteckning
 • medborgarskap
 • hemkommun.

Ange födelsedatum för personer som inte har finländsk personbeteckning. För utomlands bosatta personer ange hemadress i stället för hemkommun.

Dessutom ska du som personuppgift anmäla exempelvis personers ansvarsuppdrag (roll) i företaget, till exempel styrelseledamot eller verkställande direktör.

Ange personbeteckning och hemadress endast om så särskilt begärs. Bifoga inte till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter.


Vilka uppgifter får jag inte anmäla?

Ange finländsk personbeteckning och hemadress endast om det i anmälan uttryckligen begärs dem.

Anmäl inte till exempel följande uppgifter:

 • hälsouppgifter (inklusive uppgift om sjukledighet trots att anledningen till sjukledighet inte anges)
 • uppgift om att personen är under intressebevakning
 • uppgift om personens spärrmarkering eller uppgifter som omfattas av spärrmarkeringen
 • passnummer (med undantag av en passkopia om den ska bifogas till anmälan för att registrera en utländsk person. Passkopior som lämnas in till handelsregistret är inte offentliga.)
 • kontaktuppgifter som företaget inte vill offentliggöra
 • affärshemligheter eller andra uppgifter som företaget inte vill offentliggöra
 • andra känsliga uppgifter.

Strikta förfaranden i handläggningen av anmälningar

PRS har strikta förfaranden för att behandla anmälningar i enlighet med dataskyddslagstiftningen och strikta avtal med aktörer som använder handelsregisteruppgifter.

Närmare information om hur vi behandlar och lämnar ut personuppgifter finns i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Vi lämnar ut uppgifter om personbeteckningens slutled och utomlands bosatta personers hemadresser ur handelsregistret endast i sådana fall som uppfyller villkoren i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnar vi ut uppgift om bosättningsland i stället för hemadress för utomlands bosatta personer.

Läs mer i dataskyddsbeskrivningen för handelsregistret.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.10.2023