Gå direkt till innehållet
Valikko

Ändring av aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag

Ett privat aktiebolag kan ombildas till ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Företagets FO-nummer blir oförändrat.

Bolaget kan vid behov överföra sin aktieförteckning (aktiebok) till Lantmäteriverkets informationssystem för bostadslägenheter, det vill säga bostadsdatasystem. Innan det måste bolaget lägga till en bestämmelse i bolagsordningen om att aktierna ingår i bostadsdatasystemet.

Observera att bolagsordningens form (om bolagsordningen ändras till det nya elektroniska formatet) kan ha betydelse vid överföringen av aktieboken. Läs punkt 3 i Lantmäteriverkets anvisningar (osakehuoneistorekisteri.fi). Öppnas i en ny flik

På denna sida finns anvisningar om att lämna in en ändringsanmälan på det sättet att du på samma gång ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet. När PRS har registrerat uppgifterna, överförs uppgifterna i bolagsordningens lägenhetsbeskrivning automatiskt från handelsregistret till bostadsdatasystemet.

Om du inte ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet, gå till anvisningen Ändring av bolagsordning för aktiebolag.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan på nätet. Läs mer om auktoriseringar på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar anmälan?

Ombildning av ett aktiebolag till ömsesidigt fastighetsaktiebolag kostar 320 euro.

E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Det är förmånligare än att använda pappersblanketter. Ändra samtidigt bolagsordningen till det nya elektroniska formatet. Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I e-tjänsten skapar du ändringsanmälan, bolagsordning och lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen) och bifogar de handlingar som krävs.

I e-tjänsten ändrar du bolagsordningen till det nya elektroniska formatet. Bestämmelserna i 1–4 § i bolagsordningen (firma dvs. företagsnamn, hemort, fastighetens läge och besittningsgrund samt lägenhetsbeskrivning) anges på ett formbundet sätt. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Bolagsordningens övriga bestämmelser i 5 § och framåt skriver du i ett textfält i e-tjänsten.

Vilka uppgifter och bilagor behövs?

Ange följande uppgifter i e-tjänsten på ytj.fi:

 • lag som bolaget iakttar (bolaget iakttar lagen om bostadsaktiebolag helt eller delvis)
 • bolagets firma (1 § i bolagsordningen)
 • bolagets hemort (2 § i bolagsordningen)
 • läge för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrund (3 § i bolagsordningen)
 • lägenhetsbeskrivning (4 § i bolagsordningen)
 • bolagsordningens övriga bestämmelser i 5 § och framåt.

Läs mer om bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Bifoga följande handlingar:

 • Utdrag ur det bolagsstämmoprotokoll som visar beslutet att ändra företagsform.
  • Protokollet måste vara i original.
 • Redogörelse för samtycken av alla aktieägare, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet
  • Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.
 • Eventuell bilaga till bolagsordningen (t.ex. karta eller ansvarsfördelningstabell)

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar, såsom protokoll, med personbeteckningar eller personliga adresser.

Bilaga till bolagsordningen

Ibland har bolagsordningen till exempel en karta eller ansvarsfördelningstabell som bilaga.

Bifoga bilagan i e-tjänsten på ytj.fi när du lämnar in din anmälan.

Bilagan måste bestå av en fil men den kan innehålla flera sidor. Sidorna ska vara i storlek A4 och av god kvalitet. Tillåtna filformat är pdf, doc och docx.

Obs! Handelsregistrets pappersutskrifter är alltid svartvita. Därför kan du inte använda färger i bilagan till bolagsordningen för att till exempel markera olika områden på en karta, utan de måste framställas på ett annat sätt.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna om pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till sökning av anmälningar i tjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022