Gå direkt till innehållet
Valikko

Ombildning av aktiebolag till enskild näringsidkare

Ett privat aktiebolags enda aktieägare som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan fortsätta aktiebolagets verksamhet som enskild näringsidkare ("firma"). Aktiebolagets FO-nummer överförs inte till den enskilda näringsidkaren.

När anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan och kallelseansökan inom en månad från det att du fattade beslutet om ändringen av företagsformen. I annat fall förfaller beslutet.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi:

  • Blankett Y3 och personuppgiftsblanketten. Skriv ut och fyll i blanketterna: Y3 och personuppgiftsblankett.Öppnas i en ny flik Ange uppgifterna om den nya företagsformen på blankett Y3 och uppgifterna om personer på personuppgiftsblanketten.
  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Beslutet att ändra företagsform ska framgå av protokollet.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet. Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 700 euro i e-tjänsten. Du kan lämna in anmälan även i pappersform, i vilket fall avgiften är förmånligare.


E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.


Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flikHur lämnar jag in pappersanmälan?

Du behöver blankett Y4, blankett Y3 och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4Öppnas i en ny flik. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketterna: blankett Y4Öppnas i en ny flik samt Y3 och personuppgiftsblanketten.Öppnas i en ny flik

Fyll i fältet "Ändring av verksamhetsformen" på blankett Y4 och ange datumet för ändringsbeslutet. Ange på blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter" att du ansöker om kallelse på borgenärerna enligt 19 kap. 7 § i aktiebolagslagen. Gå till anvisningen Ansökan om kallelse på borgenärerna.

Ange uppgifterna om den nya företagsformen på blankett Y3.

Ange identifieringsuppgifterna om personer på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Hemadresser till personer bosatta i Finland anmäls inte till handelsregistret.

Vem undertecknar en pappersanmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kvittot på betald behandlingsavgift.
  • Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Det räcker med en kopia, som ska vara styrkt av en person.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet.
Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

Vad kostar en pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 520 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.05.2022