Ombildning av aktiebolag till enskild näringsidkare

Ett privat aktiebolags enda aktieägare som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan fortsätta aktiebolagets verksamhet som enskild näringsidkare ("firma"). Aktiebolagets FO-nummer överförs inte till den enskilda näringsidkaren.

När anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan och kallelseansökan inom en månad från det att du fattade beslutet om ändringen av företagsformen. I annat fall förfaller beslutet.

Hur anmäler jag?

Anmälan kan endast lämnas in på pappersblankett. Använd blankett Y4, blankett Y3 och personuppgiftsblanketten.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4 samt Y3 och personuppgiftsblanketten.

Fyll i fältet "Ändring av verksamhetsformen" på blankett Y4 och ange datumet för ändringsbeslutet. Ange på blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter" att du ansöker om kallelse på borgenärerna enligt 19 kap. 7 § i aktiebolagslagen. Gå till anvisningen Ansökan om kallelse på borgenärerna.

Ange uppgifterna om den nya företagsformen på blankett Y3.

Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Se till att inte skriva personbeteckningar eller hemadresser till utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Hemadresser till personer som bor i Finland anmäls inte till handelsregistret. Läs mer om personuppgifter.

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Kvittot på betald behandlingsavgift.
  • Ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet av vilket beslutet att ändra företagsform framgår. Det räcker med en kopia, som ska vara styrkt av en person.
  • Redogörelse för samtycken av eventuella innehavare av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, om samtyckena inte framgår av bolagsstämmoprotokollet. Redogörelsen kan vara till exempel ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören om att samtyckena har inhämtats.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om ändring av aktiebolagsform kostar 520 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021