Gå direkt till innehållet
Valikko

Bostadsaktiebolag – ändringsanmälan för styrelse, disponent, företrädare och revisorer

Bostadsaktiebolag ska anmäla till handelsregistret alla ändringar som gäller styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer.

Att anmäla prokurister är frivilligt, men om en registrerad prokura upphör att gälla, ska det anmälas till handelsregistret. Läs mer om prokura.

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna vara till exempel styrelseledamot eller disponent. Läs anvisningarna för hur du kan söka tillstånd för en styrelseledamot eller verkställande direktör som är fast bosatt utanför EES.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

En person som är antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken. Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska han eller hon själv anmäla ändringen till handelsregistret.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur anmäler jag?

Lämna in din ändringsanmälan som gäller styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget och revisorer i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs?

När du anmäler styrelse, bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om det i bolagsordningen föreskrivs att en styrelseledamot ska väljas av någon annan part, bifoga en redogörelse för valet.

När du anmäler styrelsens ordförande, bifoga en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet över valet av ordförande. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Om någon annan part än styrelsen har valt styrelseordföranden, bifoga en redogörelse för valet.

När du anmäler revisorn, bifoga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Du behöver inte lämna in en separat redogörelse för revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

När du anmäler disponenten, en person med rätt att företräda bolaget eller en prokurist, bifoga en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller protokollet ska vara styrkt av en person.

Du behöver inte lämna in en separat redogörelse för disponentsammanslutningens val av huvudansvarig disponent.

När du anmäler till registret en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga till anmälan en styrkt kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling.

Bifoga inte handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om ändring av styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget, revisorer eller prokurister kostar 40 euro / ärende.

Anmälan om egen avgång eller upphörande av uppdrag som antecknats i registret är avgiftsfri.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in ändringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.01.2022