Anmälan om förfall av fusion

Lämna in en anmälan om förfall av fusion om

  • fusionsplanen har avslagits
  • fusionen förfaller eller annulleras.

När anmäler jag?

Anmäl förfall av fusion omedelbart för registrering.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om förfall av fusion.

Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. En styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat undertecknar anmälan. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.

Hur anmäler jag förfall av fusion på nätet?

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Observera att du inte kan anmäla förfall av kombinationsfusion på nätet.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Fyll i bilageblankett 16S och bifoga den till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, bifoga till anmälan en redogörelse för beslutet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmo- eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vad kostar e-anmälan?

Behandlingsavgiften för e-anmälan är 40 euro per bolag.

Tjänsten beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in anmälan

Hur anmäler jag förfall av fusion på pappersblankett?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 16.

Öppna blankett Y4 och bilageblankett 16 (PDF). Fyll sedan i och skriv ut blankett Y4 och bilageblankett 16.

Vad ska jag fylla i på första sidan av blankett Y4? Eller på bilageblankett 16?

Ange det övertagande bolagets FO-nummer och firma i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Vid kombinationsfusion ange FO-numret och firman för ett av de överlåtande bolagen.

På bilageblankett 16 ange både det övertagande bolaget och alla de överlåtande bolagen. I slutet av bilageblankett 16 finns ett fält där du kan kryssa i att fusionen har förfallit.

Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, ange datumet för beslutet på bilageblankett 16 i fältet "Övriga ändringar".

Vem undertecknar blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. En styrelseledamot eller verkställande direktören undertecknar blankett Y4. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

  • Om anmälan baserar sig på ett avslagsbeslut, bifoga till anmälan en redogörelse för beslutet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmo- eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • kvitto på betald behandlingsavgift

Vad kostar pappersanmälan?

Behandlingsavgiften är 95 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se också prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.
Utskriftsversion
Uppdaterad 03.06.2020