Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolagets konkurs ur handelsregistrets synvinkel

Ett aktiebolag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Beslutet om konkurs fattas av en domstol. En borgenär eller gäldenären själv kan lämna in konkursansökan. Konkursen börjar när domstolen beslutar om det.

Konkursboet kan självständigt fortsätta den affärsverksamhet som bedrivits av det aktiebolag som gått i konkurs. I så fall får konkursboet ett eget FO-nummer. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i en ny flik

Uppgift om konkurs visas i handelsregistret

När ett aktiebolag som är antecknat i handelsregistret har försatts i konkurs, underrättar domstolen Patent- och registerstyrelsen (PRS) om det. Vi antecknar uppgiften i handelsregistret, också i det fall att konkursen läggs ner eller förfaller eller beslutet att försätta bolaget i konkurs upphävs.

Bestämmelser om att anteckna konkursen i handelsregistret finns i 19 § i handelsregisterlagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Anmälan om slutredovisning till Rättsregistercentralen

När slutredovisningen har godkänts i en konkurs, ska boförvaltaren utan dröjsmål anmäla detta till Rättsregistercentralen. Minst en boförvaltare ska underteckna anmälan.

Rättsregistercentralen förmedlar uppgiften till PRS för anteckning i handelsregistret.

Upplösning av aktiebolaget vid avslutad konkurs

Om det inte återstår några tillgångar när aktiebolagets konkurs avslutas, eller om det under konkursen har bestämts om användningen av de återstående tillgångarna, anses bolaget upplöst så snart slutredovisningen har godkänts (20 kap. 25 § i aktiebolagslagen).

Rättsregistercentralen förmedlar uppgiften om upplösningen till handelsregistret.

Aktiebolaget avregistreras när konkursen förfaller

Om aktiebolagets konkurs förfaller på grund av brist på medel, stryker PRS aktiebolaget ur handelsregistret nuförtiden på tjänstens vägnar. Först registrerar vi ändå uppgiften om att konkursen har förfallit, så snart som vi får domstolens meddelande om detta. Avregistreringen sker i praktiken något senare.

Avregistrering på tjänstens vägnar gäller inte konkurser som förfallit före den 1 april 2001.

Se lagarna i författningsdatabasen Finlex

Se konkurslagen för närmare bestämmelser om konkurs, konkursansökan och behörig domstol. Lagen kan läsas på webbplatsen för statens författningsdatabas Finlex. Gå till Finlex för att läsa konkurslagen.Öppnas i en ny flik

Handelsregisterlagen finns också i författningsdatabasen Finlex. Gå till Finlex för att läsa handelsregisterlagen.Öppnas i en ny flik

Olika lagar innehåller bestämmelser om mera sällan förekommande handelsregisterprocedurer i anslutning till konkurs. Till exempel 20 kap. i aktiebolagslagen innehåller bestämmelser för situationer där godkännandet av slutredovisningen inte leder till att bolaget löses upp. Aktiebolagslagen finns i Finlex. Gå till Finlex för att läsa aktiebolagslagen.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023