Vilka uppgifter innehåller registret?

Uppgiftskällor

I handelsregistret antecknas uppgifter om näringsidkare utgående från de anmälningar och meddelanden som Patent- och registerstyrelsen (PRS) får.

Registret innehåller både uppgifter som näringsidkarna själva har anmält och uppgifter som domstolar och andra myndigheter har meddelat oss.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen kan PRS med hjälp av befolkningsdatasystemet uppdatera sina register och granska personuppgifterna för de personer som anges i anmälningarna och bilagorna.

Med stöd av 21 § i lagen om näringsförbud får PRS från Rättsregistercentralen uppgifter om personers gällande näringsförbud och när de har införts och upphört att gälla. Uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet. Näringsförbud gäller inte verksamhet som prokurist, tyst bolagsman, person med rätt att företräda bolaget, eller företrädare enligt lagen angående rättighet att idka näring. Närmare uppgifter om innehållet i ett begränsat näringsförbud, när förbudet inte gäller personens vissa roller i bolaget, finns att få i handelsregistrets informationstjänst. Gå till handelsregistrets kontaktinformation.

Uppgifter som antecknas i handelsregistret

Registrets innehåll bestäms i lag. De uppgifter som ska registreras för olika företagsformer bestäms i handelsregisterlagen och i lagarna om de olika företagsformerna och företagsverksamheten i allmänhet. Till dessa lagar hör exempelvis aktiebolagslagen, lagen om öppna bolag och kommanditbolag och lagen om företagssanering.

I regel registrerar vi åtminstone följande uppgifter för alla företagsformer:

  • företagets namn
  • företagets hemort eller kommun varifrån verksamheten leds
  • företagets verksamhetsområde
  • företagets företrädare
  • företagets adress.

Beroende på företagsform antecknas även andra uppgifter i handelsregistret. Se handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.

Registerutdragen för näringsidkare med samma företagsform kan se mycket olika ut. Till exempel utnyttjar vissa aktiebolag i stor utsträckning de möjligheter som aktiebolagslagen erbjuder: de fattar beslut bland annat om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter samt fusioner och anmäler dessa uppgifter för anteckning i registret. Däremot bedriver vissa bolag sin verksamhet så att endast de uppgifter som är obligatoriska för ifrågavarande bolagsform antecknas i handelsregistret för deras del.

Ändringar i lagstiftningen leder också till att registerutdragen ser olika ut. Till exempel kan registeranteckningar för aktiebolag vara mycket olika beroende på huruvida det beslut som anteckningen gäller har fattats under den aktiebolagslag som trädde i kraft den 1 september 2006 eller under den tidigare lagen.

Handelsregistret innehåller personuppgifter

I handelsregistret antecknas också personuppgifter.

Närmare information om hur vi behandlar och lämnar ut personuppgifter finns i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning. Gå till handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Bilagor

Utöver den information som anges på registerutdraget finns uppgifter om näringsidkare i registeranmälan och i de olika bifogade handlingarna, såsom bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll. Dessa handlingar är offentliga och tillgängliga för alla.

Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Bifoga inte heller till din anmälan handlingar, såsom protokoll eller bolagsavtal, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Även de bolagsordningar för aktiebolag, bolagsavtal för öppna bolag och kommanditbolag och stadgar för sparbanker, bostadsrättsföreningar, andelslag och försäkringsföreningar som har förts in i handelsregistrets databas utgör en del av handelsregistrets grundläggande material. Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

Handelsregistrets innehåll i tabellform

Följande tabell visar uppgifter som antecknas i handelsregistret för de olika företagsformerna. Tabellen är inte fullständig: även andra uppgifter förs in i registret. Det är inte möjligt att göra en anteckning om alla punkter i tabellen för varje företagsform.

Uppgift som antecknas i registret Beskrivning
Adress- och kontaktuppgifter Postadress, besöksadress, e-postadress, fax, telefon, mobiltelefon, adress till webbplats
Aktiekapital Belopp av aktiekapital
Aktier Antal aktier enligt aktieslag
Bemyndiganden för styrelsen för aktieemission, emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter samt inlösen och förvärv av bolagets egna aktier Datum för den bolagsstämma som fattade beslut om bemyndigande, datum då bemyndigandet upphör att gälla, bemyndigandets omfattning, antal och slag av de aktier som bemyndigandet gäller
Bifirma Bifirma
Bildande Datum för undertecknande av avtalet om bolagsbildning
Bokslutshandlingar Period för bokslutet, uppgift om eventuellt koncernbokslut
Bolagsavtal Datum för undertecknande av bolagsavtalet
Bolagsmän Bolagsmännens personuppgifter och position (ansvarig bolagsman, tyst bolagsman). Belopp av en tyst bolagsmans insats. Om bolagsmannen är en juridisk person: namn, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har antecknats.
Delning Se fusion
Disponent Disponentens personuppgifter
Efterapport Datum för den bolagsstämma som godkände avtalet om förvärv av egendom till det publika aktiebolaget genom efterapport
Enskild näringsidkare (roll) Enskilda näringsidkarens personuppgifter
Firma Företagets namn eller namn som används i näringsverksamheten
Firmatecknare Personuppgifter om den som har rätt att teckna firman och uppgift om hur firman tecknas (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Fusion De aktiebolag som deltar i fusionen och deras FO-nummer, datum för undertecknande av fusionsavtalet, kungörelse till borgenärerna, verkställande av fusion, slutredovisning
Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) Sju siffror, bindestreck och kontrollsiffra
Företrädare Företrädarens personuppgifter
Förvaltningsråd Personuppgifter om och position av ledamöterna i förvaltningsrådet (ordförande, ordinarie ledamot, suppleant)
Handelsregisternummer Ersattes av FO-nummer den 1 april 2001, givits för de företag som registrerades före den 1 april 2001
Hemort Kommun i Finland
Insats Belopp av insats
Konkurs Inledande av konkurs, avskrivning av konkurs, avslutande av konkursförfarande, upplösning av bolaget eller slutredovisning, fortsatt verksamhet efter konkurs
Lagbestämt företrädande Uppgift till exempel om styrelsens rätt att företräda aktiebolaget/andelslaget enligt aktiebolagslagen och lagen om andelslag
Likvidation Försättande i likvidation, offentlig stämning på borgenärerna, upphörande av likvidation, upplösning av bolaget, eventuell fortsatt likvidation, likvidator (likvidator eller likvidatorsuppleant, personuppgifter, hur likvidatorn företräder bolaget)
Optionsrätter eller andra särskilda rättigheter Datum för bolagsstämma eller styrelsemöte, antal emitterade aktier enligt aktieslag
Parallellfirma Firman (företagsnamnet) på annat språk och språket
Personer med rätt att företräda företaget Personuppgifter om dem som har rätt att företräda företaget, och uppgift om hur de företräder företaget (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Placeringsandelskapital Belopp av placeringsandelskapital, antal olika slag av placeringsandelar, belopp av placeringsinsats
Prokura Prokuristens personuppgifter och hur prokuristen företräder företaget (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Registreringsdatum
Revisorer Revisorns personuppgifter
Räkenskapsperiod Regelbundna räkenskapsperiodens första och sista dag, avvikande räkenskapsperiod
Sanering Eventuellt temporärt förbud eller upphörande av förbud, inledande av saneringsförfarande, upphörande av saneringsförfarande, utredare
Styrelse Styrelseledamöternas personuppgifter och position (ordförande, ordinarie ledamot, suppleant)
Tilläggsinsats Belopp av tilläggsinsats, antal eller maximiantal tilläggsandelar, slag av tilläggsandel, antal tilläggsandelar enligt slag
Upphörande Datum för upphörande, typ av upphörande (t.ex. bolaget har fusionerats med ett annat bolag, konkurs, bolaget har upplösts, bolaget har avregistrerats med stöd av 24 § i handelsregisterlagen, likvidation)
Verksamhetsområde Verksamhetsområdet i textform
Verksamhetsområde för bifirma Den del av verksamheten som bedrivs under bifirman
Verkställande direktör Verkställande direktörens personuppgifter och position (verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare)
Ändring av bolagsavtal Datum för ändring av bolagsavtalet
Ändring av bolagsordning Datum för bolagsstämma

Personuppgifter i handelsregistret

Läs mer om personuppgifter som antecknas i handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2020