Gå direkt till innehållet
Meny

Specialsituationer kring likvidation

Följande specialsituationer anknyter till likvidation av ett bostadsaktiebolag:

Hur fortsätter jag bostadsaktiebolagets verksamhet och avslutar likvidationen?

Om bostadsaktiebolaget ändå beslutar att fortsätta sin verksamhet och avsluta likvidationen, ska beslutet fattas av bolagsstämman. Samtidigt ska en styrelse utses för bolaget. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 22 kap. 19 § i lagen om bostadsaktiebolag. Öppnas i en ny flik

Den på bolagets borgenärer utfärdade offentliga stämningen förfaller när PRS har antecknat avslutandet av likvidationen i handelsregistret. Likvidatorerna ska även i detta fall ge en slutredovisning av sin verksamhet.

Vem lämnar in anmälan?

En styrelseledamot eller disponenten lämnar in anmälan.

Hur anmäler jag?

Anmäl om avslutad av likvidation och om fortsatt verksamhet till handelsregistret på följande blanketter: blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten (pdf, 812.2 kt). Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet.

Bifoga också en styrkt kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet, om till exempel styrelsen har valt disponenten.

Obs! Se till att du inte bifogar till din anmälan sådana handlingar, till exempel protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 50 euro, plus 50 euro/ärende för anmälan om styrelse, disponent, revisorer, prokurister och personer med rätt att företräda bolaget.

Exempel: Anmälan om avslutande av likvidation samt om ny styrelse. Behandlingsavgiften är 100 euro (50 euro + 50 euro).

Exempel: Anmälan om avslutande av likvidation, ny styrelse och disponent. Behandlingsavgiften är 100 euro (50 euro + 50 euro + 50 euro).

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur anmäler jag fortsatt likvidation?

Likvidationen måste fortsätta om det efter upplösningen av bolaget kommer fram nya tillgångar, om talan väcks mot bolaget eller om det annars behövs likvidationsåtgärder. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 22 kap. 18 § i lagen om bostadsaktiebolag. Öppnas i en ny flik

Vem lämnar in anmälan?

Likvidatorn lämnar in anmälan.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13B och en personuppgiftsblankett för att lämna in din anmälan till handelsregistret.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten (pdf, 0.3 MB). Kom ihåg att underteckna blanketten.

Vad kostar det?

Behandlingsavgiften är 50 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur ansöker jag om förordnande av likvidator?

Om bostadsaktiebolaget i likvidation saknar en behörig likvidator, ska PRS på ansökan förordna en likvidator för bolaget.

Om bolagets tillgångar inte räcker till att betala likvidationskostnaderna, eller om uppgifter om tillgångarnas storlek inte kan fås, och ingen aktieägare, borgenär eller annan person tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna, ska registermyndigheten i stället för att förordna en likvidator avregistrera bolaget. Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 22 kap. 9 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag.Öppnas i en ny flik

Vem ansöker?

Ansökan kan lämnas in av den vars rätt kan vara beroende av att bolaget har en företrädare.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS.

Begär i ansökan att PRS förordnar en likvidator för bostadsaktiebolaget. Motivera din begäran.

Om du i din ansökan föreslår en viss person till likvidator, bifoga till ansökan dennes samtycke till uppdraget.

Skicka ansökan per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften är 50 euro. Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024