Gå direkt till innehållet
Valikko

Behandlingsavgifter för anmälningar och ansökningar till handelsregistret

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Momsen på handelsregistrets behandlingsavgifter är i regel 0 %. Anmälningar till tryckregistret är emellertid belagda med 24 % moms.

Prislistan innehåller avgifterna för e-anmälningar och -ansökningar och pappersanmälningar och -ansökningar.

Om du använder en e-anmälan, betalar du avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att anmälan har undertecknats.

Obs: Om det inte är möjligt att lämna in en anmälan om aktiebolaget eller filialen i e-tjänsten på ytj.fi, kan du lämna in anmälan eller ansökan på webblankett till priset av en e-anmälan.

Vid anmälningar som lämnas in på webblankett (aktiebolag och filialer vid vissa anmälningar) och pappersblankett måste avgiften i regel betalas på förhand. Kvittot måste bifogas till anmälan.

Betala inte behandlingsavgiften för vissa ansökningar och försenat bokslut på förhand. PRS skickar en faktura på behandlingsavgiften efter att bokslutet har registrerats.

Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Gå till prislistan

Bildande, alla företagsformer

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform:

Fusion och delning, alla företagsformer

Likvidation och konkurs, alla företagsformer

Övriga ansökningar, alla företagsformer

Anmälningar till tryckregistret, alla företagsformer

Gå till prislistan och betalningsanvisningarna för LEI-nummer.

Bildande, alla företagsformer

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Handledd etablering av aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi 240,00 ej möjlig
Etableringsanmälan för aktiebolag 320,00
380,00
Etableringsanmälan för filial
320,00 380,00
Etableringsanmälan för bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag 320,00 ej möjlig
Etableringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)
60,00 115,00
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 60,00 115,00
Etableringsanmälan för öppet bolag eller kommanditbolag ej möjlig 240,00
Etableringsanmälan för annan företagsform (till exemple andelslag, förening) ej möjlig 380,00
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma (aktiebolag och enskild näringsidkare ) 115,00 / bifirma

Ändringar och nedläggningar enligt företagsform

Aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget, revisor, verkställande direktör eller disponent, eller anmälan om upphörande av uppdrag. (Länken går till en anvisning med prisexempel). 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsordning 240,00

Vid ändring av bolagsordning inkluderar priset ändring av aktiebolagets hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning.

Priset på e-anmälan täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: För dessa tar vi ut en tillläggsavgift på 60 euro/firma. Vi tar också ut 40 euro för ändring av en räkenskapsperiod som antecknats i bolagsordningen.
380,00

Priset på pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan.

Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag till ny elektronisk form utan att ändra innehållet i bolagsordningen avgiftsfri ej möjlig
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Ändring av aktiekapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av aktiekapitalet och aktierna som anges i samma anmälan):
- aktieemission
- ändring av emissionsbeslut
- strykning av gammalt emissionsbeslut
- bemyndigande för styrelse
- ändring eller strykning av optionsbeslut
- ökning av aktiekapitalet
- aktiekapitalinvestering
- fondförhöjning
- ändring av antalet aktier
- registrering av nya aktier
- ogiltigförklaring av aktier
- omvandling av aktier
- minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande
240,00

Avgiften för e-anmälan inkluderar inga andra anmälningar.
295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse 620,00 (240,00 + 380,00)

Avgiften för e-anmälan inkluderar inga andra anmälningar.
520,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Förlust av aktiekapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av aktiekapitalet 40,00 95,00
Minoritetsaktier: anmälan om uppkomst av inlösenrätt eller -skyldighet 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Minoritetsaktier: anmälan om upphörande av inlösenrätt eller -skyldighet 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Minoritetsaktier: anmälan om redogörelse av god man 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Minoritetsaktier: anmälan om skiljedom 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) 380,00

Avgiften för e-anmälan inkluderar inga andra anmälningar.
435,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform till bostadsaktiebolag eller till ömsesidigt fastighetsaktiebolag 320,00 380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ombildning av ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag och ett publikt aktiebolag till ett privat aktiebolag 320,00 380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse 700,00 520,00
Ömsesidigt fastighetsaktiebolags anmälan för registrering av bolagsform ej möjlig avgiftsfri
Offentliggörande på annat språk (handling på främmande språk) 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma eller ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av bolagsordning) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 85,00 85,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning avgiftsfri (anmälan om slutredovisning elektroniskt möjlig när företaget ännu finns i registret) avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (aktiebolag, försäkringsaktiebolag). Länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare. avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om saneringsförfarande 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00

Tillbaka till början

Enskild näringsidkare (företagare med firma)

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
En enskild näringsidkare som redan har ett FO-nummer, men som inte har förts in i handelsregistret, anmäler sina uppgifter till handelsregistret 60,00 115,00
Anmälan om prokurist 40,00 95,00
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av firma (företagsnamn) 60,00 115,00
Anmälan om parallellfirma 60,00 / parallellfirma 115,00 / parallellfirma
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. ändring av hemort eller verksamhetsområde, strykning av bifirma eller parallellfirma) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 85,00 85,00
Nedläggning av näringsverksamhet avgiftsfri avgiftsfri

Öppet bolag och kommanditbolag

Tjänst E-anmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Ombildning till aktiebolag ej möjlig 380,00
Anmälan om verkställande direktör eller prokurist 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av bolagsavtal 120,00

Vid ändring av bolagsavtal inkluderar priset ändring av bolagsmän, ändring av verksamhetsområde och ändring av bolagets hemort samt ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Priset på e-anmälan täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: för dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 60 euro / firma.
190,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma eller parallellfirma) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 85,00
85,00
Upplösning ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare)
avgiftsfri avgiftsfri

Andelslag, ömsesidigt försäkringsbolag, andelsbank och sparbank

Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget, bolaget eller banken, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar eller bolagsordning 240,00

Vid ändring av stadgar eller bolagsordning inkluderar avgiften e-tjänsten täcker avgiften ändring av hemort, ändring av verksamhetsområde och ändring i företrädande av bolaget utgående från ställning. Priset på e-anmälan täcker inte ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma i e-tjänsten: för dessa tar vi ut en tilläggsavgift på 60 euro / firma.
380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Anmälan om bifirma 60,00 / bifirma 115,00 / bifirma
Förlust av andelskapitalet eller strykning av registeranteckning om förlust av andelskapitalet ej möjlig 95,00
Ändring av kapital och aktier (i avgiften ingår alla ändringar av kapitalet och aktierna som anges i samma anmälan), till exempel: - aktieemission
- ändring av emissionsbeslut
- strykning av gammalt emissionsbeslut
- bemyndigande för styrelse
- ändring eller strykning av optionsbeslut
- ökning av aktiekapitalet
- aktiekapitalinvestering
- fondförhöjning
- ändring av antalet aktier
- registrering av nya aktier
- ogiltigförklaring av aktier
- omvandling av aktier
- minskning av aktiekapitalet utan kallelseförfarande
ej möjlig 295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Minskning av aktiekapitalet och ansökan om kallelse ej möjlig 520,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter (i avgiften ingår alla beslut om optionsrätter och andra särskilda rättigheter som anges i samma anmälan) ej möjlig 435,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform utan ansökan om kallelse ej möjlig 380,00
Ändring av företagsform samt ansökan om kallelse ej möjlig 520,00
Annan ändring (Till exempel strykning av bifirma, ändring av räkenskapsperiod, om det inte kräver ändring av stadgar eller bolagsordning. Avgiften för annan ändring gäller även anmälan om förvaltningsråd på pappersblankett.) 40,00 / ärende 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri
avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 85,00 85,00
Anmälan om upplösning och slutredovisning avgiftsfri (anmälan om slutredovisning elektroniskt möjlig när företaget ännu finns i registret)
avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare)
avgiftsfri avgiftsfri

Tillbaka till början

Övriga företagsformer

Obs! Filialen kan lämna in en ändringsanmälan gratis, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Näringsidkaren för filialen är ett bolag i aktiebolagsform.
  2. Näringsidkarens hemort är i en medlemsstat i Europeiska unionen.
  3. Anmälan gäller inte en bifirma.
Tjänst E-anmälan (€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
(€, inkl. moms 0 %)
Ändring av adress- och kontaktuppgifter ej möjlig avgiftsfri
Anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos en registrerad näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994 ej möjlig avgiftsfri
Anmälan om styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisor eller verkställande direktör, eller anmälan om upphörande av uppdrag 40,00 / ärende 40,00 / ärende + 55,00 / anmälan
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av stadgar ej möjlig 380,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Ändring av företagsform ej möjlig 380,00
Anmälan om bifirma ej möjlig 115,00 / bifirma
Ändring i uppgifter om kapital: ökning av grundkapitalet, ökning av grundfonden, nedsättning eller återbetalning av garantikapitalet ej möjlig 295,00

Avgiften för pappersanmälan täcker andra ändringsanmälningar i samma eller lägre avgiftsklass som lämnas in med samma anmälan. Observera att vi alltid tar ut en separat avgift för anmälan om bifirma.
Förlust av kapitalet ej möjlig 95,00
Annan ändring (t.ex. strykning av bifirma) ej möjlig 95,00 / anmälan
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri avgiftsfri
Inlämning av bokslut när bokslut lämnas in till registret senare än inom 8 månader efter räkenskapsperiodens utgång 85,00
85,00
Nedläggningsanmälan avgiftsfri avgiftsfri
Anmälan om verkliga förmånstagare (bostadsrättsförening, försäkringsförening, europeisk ekonomisk intressegruppering, europabolag, hypoteksförening), länken går till anvisningar om anmälan om förmånstagare
avgiftsfri avgiftsfri

Fusion och delning

Tjänst E-anmälan eller
e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan
eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Anmälan om fusionsplan (i avgiften ingår ändring av firma (företagsnamn) eller anmälning av parallellfirma om de har anknytning till planen) 185,00 / bolag
240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid fusion 380,00 / bolag som kallelsen gäller
435,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion 185,00 / bolag
240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av fusion 40,00 / bolag
95,00
Anmälan om delningsplan 185,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 240,00 / bolag
Ansökan om kallelse vid delning 380,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 435,00 / bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av delning 185,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 240,00 / bolag
Anmälan om förkastande eller förfall av delning 40,00 / bolag (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Anmälan om bifirma 65,00 / bifirma 115,00 / bifirma

Se följande anvisningar för fle r exempel på avgifter för aktiebolag:

Likvidation och konkurs

Tjänst E-anmälan eller e-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersanmälan eller pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Anmälan för registrering av likvidation och likvidator 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag)
95,00
Ansökan om förordnande av likvidator 40,00 95,00
Ansökan om offentlig stämning på borgenärer 155,00 210,00
Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation ej möjlig 95,00
Anmälan om fortsatt likvidation 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00
Anmälan om avslutande av likvidation 40,00 (e-anmälan möjlig endast för aktiebolag) 95,00

Övriga ansökningar

Tjänst E-ansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Pappersansökan
(€, inkl. moms 0 %)
Ansökan om minskning av aktiebolags
överkurs- eller reservfond
155,00 210,00
Andra ansökningsärenden som kungörs i
Officiella tidningen
155,00 210,00
Ansökan om undantag för att vara
- stiftare i ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag
- förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator i ett aktiebolag eller andelslag
- styrelseledamot eller disponent i ett bostadsaktiebolag eller en bostadsrättsförening
- enskild näringsidkare
- bolagsman i ett öppet bolag och ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag
- ledare för en europeisk ekonomisk intressegruppering
65,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)

E-anmälan är möjlig endast för personer i aktiebolagets ledning- och ansvarsuppdrag.
120,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)
Ansökan om hävande av registrering av firmanamn
ej möjlig
400,00
Tillstånd att grunda en filial i Finland
65,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand) 120,00 + faktureringstillägg 6,50 (faktureras i efterhand)

Anmälningar till tryckregistret

Tjänst Grundpris (€) Moms 24 % Pris (€, inkl. moms 24 %)
Anmälan till tryckregistret 55,00 13,20 68,20

Det är inte möjligt att lämna in en tryckregisteranmälan på nätet.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2023