Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om likvidation till handelsregistret

Bestämmelserna om likvidation av andelslag finns i kapitel 23 i lagen om andelslag. Denna anvisning beskriver inte hela likvidationsproceduren, utan den ger information om den centrala handelsregisterproceduren i anslutning till likvidation.

1. Anmälan om att ett andelslag har trätt i likvidation

2. Offentlig stämning

3. Anmälan om upplösning av andelslag

4. Anmälan om slutredovisning

1. Anmälan om att ett andelslag har trätt i likvidation

När andelsstämman har fattat beslut om att andelslaget ska gå i likvidation och om likvidatorerna, ska likvidatorerna göra en registeranmälan om beslutet. Beslutet om att träda i likvidation, likvidatorns eller likvidatorernas uppgifter samt hur firman tecknas under likvidationen ska anmälas till handelsregistret (exempel: under likvidationen tecknas andelslagets firma av likvidatorn ensam).

Blankett

  • Personuppgiftsblankett. Handelsregistret har infört ett nytt anmälningsförfarande. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs merÖppnas i en ny flik

Bilagor

  • Styrkt kopia av protokollet från andelsstämman.
  • Kvitto över betald behandlingsavgift

Behandlingsavgift

2. Offentlig stämning

Likvidatorerna ska hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) söka offentlig stämning på andelslagets borgenärer. Ansökan kan göras samtidigt och på samma anmälningsblankett som anmälan om att andelslaget har trätt i likvidation. Ansökan kan även avfattas som ett fritt formulerat brev. Ansökan undertecknas av likvidatorn eller en person som likvidatorn har befullmäktigat (Mer information om fullmakterÖppnas i en ny flik).

Behandlingsavgiften är 180 euro, (avgiften ska betalas i förväg, se våra betalningsanvisningar )

PRS utfärdar offentlig stämning på andelslagets borgenärer och antecknar i handelsregistret att stämningen har utfärdats. Dessutom publiceras kallelsen i den officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen. Som en del av kallelseförfarandet ålägger PRS likvidatorerna att senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen informera de kända borgenärerna om:

  • den offentliga stämningen
  • den förteckning som avses i 3 § i lagen om offentlig stämning (borgenärsförteckning).

3. Anmälan om upplösning av andelslag

Blankett

Andelslaget anses upplöst när likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen på andelsstämman. Likvidatorerna ska utan dröjsmål göra en registeranmälan om upplösningen.

Bilagor

  • Protokoll från den andelsstämma vid vilken slutredovisningen har lagts fram

Anmälan är avgiftsfri.

4. Anmälan om slutredovisning

Slutredovisningen innehåller likvidatorns berättelse över likvidationen och redogörelse för skiftet av bolagets tillgångar. Boksluten, verksamhetsberättelserna och eventuella revisionsberättelser för hela likvidationstiden ska bifogas till berättelsen.

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna: Blanketten för bokslutsanmälan till handelsregistret (pdf).Öppnas i en ny flik

Andelslag lämnar in slutredovisningen efter likvidationen på samma sätt som aktiebolag. Se våra anvisningar för slutredovisning av aktiebolag i tillämpliga delar.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.01.2024