Anmälan om verkställande av fusion

Anmälan om verkställande av fusion utgör den tredje fasen vid fusion av aktiebolag. Den fjärde och sista fasen är anmälan om slutredovisning.

När verkställandet av fusionen har registrerats i handelsregistret, övergår det överlåtande bolagets tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses det överlåtande bolaget, och vid en kombinationsfusion bildas det övertagande bolaget.

Läs mer om fusionens rättsverkningar i 16 kap. 16 § i aktiebolagslagen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Har företagen företagsinteckningar?

Om fler än ett av de bolag som deltar i fusionen har företagsinteckningar, måste inteckningarnas företrädesrätt regleras för att verkställandet av fusionen ska kunna registreras i handelsregistret.
Alternativt är det möjligt att döda företagsinteckningar så att högst ett av de företag som deltar i fusionen har företagsinteckningar. Läs mer om företagsinteckningar.

När anmäler jag?

Lämna in anmälan om verkställande av fusion inom sex månader från fusionsbeslutet. I annat fall förfaller fusionen.

Anmälan om verkställande av fusionen kan lämnas in redan under kallelseförfarandet, dvs. den andra fasen i fusionen. Läs mer om kallelseförfarandet.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om verkställande av fusionen.

Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen.

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hur anmäler jag på nätet?

Anmälningar som gäller kombinationsfusion kan inte lämnas in på nätet. Vid kombinationsfusion ska du använda pappersblanketter, som du hittar längre ner på sidan.

Vid övriga fusioner kan du lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga följande handlingar till din e-anmälan:

  • Fusionsbesluten från alla deltagande bolag, dvs. en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet / styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i fusionen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid fusionen.
  • Vid dotterbolagsfusion behövs försäkran endast av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget.

Ett eget fält för försäkran finns på blankett 16S

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
.

Ett eget fält för intyget och yttrandet finns på blankett 16S

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
.

Ett eget fält för intyget finns på blankett 16S
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
.
  • Vid dotterbolagsfusion behövs av en styrelseledamot eller verkställande direktören i det övertagande bolaget ett intyg som gäller varje bolag i kallelsen angående fusionen.

  • Vid övriga fusioner behövs ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören i varje bolag i kallelsen.

Lägg till bilagorna enligt instruktionerna i e-tjänsten. Bifoga blankett 16S och andra handlingar till din anmälan. Öppna och ladda ner blankett 16S på din dator.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om verkställande av fusion kostar 185 euro per aktiebolag.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Det är dyrare att anmäla på pappersblanketter jämfört med e-anmälan.

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om verkställande av fusionen.

Använd blankett Y4 och bilageblankett 16.

Vid kombinationsfusion ska du även fylla i blankett Y1 för etableringsanmälan, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten för det nya bolaget. Observera att du inte ska fylla i fälten som gäller styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg på bilageblankett 1.

Ange FO-numret och firman för ett av de deltagande bolagen i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Ange alla bolag som deltar i fusionen och fyll i fältet "Fas III" på bilageblankett 16.

Läs först ifyllningsanvisningarna.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och 16.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen


Vid kombinationsfusion ska du även fylla i följande blanketter för det nya bolaget: Y1 för etableringsanmälan, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för pappersanmälan?

Bifoga följande handlingar till pappersanmälan om verkställande av fusionen:

  • Fusionsbesluten från alla deltagande bolag, dvs. protokoll från antingen bolagsstämman eller styrelsemötet.
  • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i fusionen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid fusionen. Vid dotterbolagsfusion behövs försäkran endast av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget.

Ett eget fält för försäkran finns på bilageblankett 16.

Ett eget fält för intyget finns på bilageblankett 16.
  • Vid dotterbolagsfusion behövs av en styrelseledamot eller verkställande direktören i det övertagande bolaget ett intyg som gäller varje bolag i kallelsen angående fusionen.
  • Vid övriga fusioner behövs ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören i varje bolag i kallelsen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

Vad kostar pappersanmälan?

Behandlingsavgiften för pappersanmälan är 240 euro per aktiebolag.

Exempel: A Ab och B Ab fusioneras med C Ab. Behandlingsavgiften är 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022