Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om verkställande av fusion

Anmälan om verkställande av fusion utgör den tredje fasen vid fusion av aktiebolag. Den fjärde och sista fasen är anmälan om slutredovisning.

När verkställandet av fusionen har registrerats i handelsregistret, övergår det överlåtande bolagets tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses det överlåtande bolaget, och vid en kombinationsfusion bildas det övertagande bolaget.

Läs mer om fusionens rättsverkningar i 16 kap. 16 § i aktiebolagslagen.Öppnas i en ny flik

Du kan lämna in en anmälan om verkställande av fusion

 • i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig fusion, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion)
 • på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion)
 • på pappersblankett (alla fusionssätt).

Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Här nedan finns information om följande:

Har företagen företagsinteckningar?

Om fler än ett av de bolag som deltar i fusionen har företagsinteckningar, måste inteckningarnas företrädesrätt regleras för att verkställandet av fusionen ska kunna registreras i handelsregistret.
Alternativt är det möjligt att döda företagsinteckningar så att högst ett av de företag som deltar i fusionen har företagsinteckningar. Läs mer om företagsinteckningar.

När anmäler jag?

Lämna in anmälan om verkställande av fusion inom sex månader från fusionsbeslutet. I annat fall förfaller fusionen.

Anmälan om verkställande av fusionen kan lämnas in redan under kallelseförfarandet, det vill säga den andra fasen i fusionen. Läs mer om kallelseförfarandet.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om verkställande av fusionen.

Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

I e-tjänsten på ytj.fi kan du endast lämna in en anmälan om verkställande av en vanlig fusion, det vill säga en absorptionsfusion, eller en dotterbolagsfusion.

Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs i e-tjänsten på ytj.fi?

Lägg till följande bilagor i tjänsten:

 • Fusionsbesluten från alla deltagande bolag, det vill säga en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet / styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
 • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i fusionen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid fusionen.
   • Vid dotterbolagsfusion behövs försäkran endast av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget.
   • Ett eget fält för försäkran finns på blankett 16S. Öppna: blankett 16S (pdf, 605.6 kt).
 • Vid dotterbolagsfusion behövs av en styrelseledamot eller verkställande direktören i det övertagande bolaget ett intyg som gäller varje bolag i kallelsen angående fusionen.
   • Vid övriga fusioner behövs ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören i varje bolag i kallelsen.

Lägg till bilagorna enligt instruktionerna i e-tjänsten. Ladda ner blankett 16S på din dator och fyll i och spara den. Bifoga blankett 16S och andra handlingar till din anmälan.

Öppna och ladda ner blankett 16S (pdf, 605.6 kt) på din dator.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vem undertecknar anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om att auktorisera i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det att anmäla i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig fusion, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion) kostar 240 euro per bolag.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Hur anmäler jag på webb- eller pappersblankett?

På webblankett kan du endast anmäla verkställande av kombinationsfusion eller gränsöverskridande fusion. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om verkställande av fusionen.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 16 (pdf, 0.9 MB).

Ange FO-numret och firman för ett av de deltagande bolagen i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Ange alla bolag som deltar i fusionen och fyll i fältet "Fas III" på bilageblankett 16.

Vid kombinationsfusion ska du även fylla i följande blanketter för det nya bolaget: Y1 för etableringsanmälan, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten. Observera att du inte ska fylla i fälten som gäller styrelsens och verkställande direktörens försäkran samt revisorns intyg på bilageblankett 1.

Öppna: Blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten (pdf, 0.3 MB).

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Vem undertecknar blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. Blanketten undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av en person som endera av dessa har bemyndigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Vilka bilagor behövs när jag anmäler på webb- eller pappersblankett?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Fusionsbesluten från alla deltagande bolag, det vill säga protokoll från antingen bolagsstämman eller styrelsemötet.
 • Försäkran av styrelseledamöterna och verkställande direktören i de bolag som deltar i fusionen om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid fusionen.
   • Vid dotterbolagsfusion behövs försäkran endast av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget.
   • Ett eget fält för försäkran finns på bilageblankett 16.
 • Vid dotterbolagsfusion behövs av en styrelseledamot eller verkställande direktören i det övertagande bolaget ett intyg som gäller varje bolag i kallelsen angående fusionen.
   • Vid övriga fusioner behövs ett intyg av en styrelseledamot eller verkställande direktören i varje bolag i kallelsen.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter), med undantag av den eventuella personuppgiftsblanketten.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar anmälan på webb- eller pappersblankett?

Anmälan på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion) kostar 240 euro per bolag.

Anmälan på pappersblankett (alla fusionssätt) kostar 240 euro per bolag.

Om du lämnar in din anmälan på webb- eller pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Se våra betalningsanvisningar.

Exempel på behandlingsavgiften: A Ab och B Ab fusioneras med C Ab.

 • På webblankett är behandlingsavgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).
 • På pappersblankett är behandlingsavgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på blanketter på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024