Vederlagsfri emission i bostadsaktiebolag

En vederlagsfri emission ska anmälas för registrering utan dröjsmål efter att beslut om aktieemission har fattats.

Bostadsaktiebolaget kan besluta om vederlagsfri emission till sig självt så att bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier tillämpas på de nya aktier som registreras vid emissionen. På en sådan emission tillämpas inte bestämmelserna om riktad emission.

Bestämmelserna om vederlagsfri emission finns i 13 kap. 16-18 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

När ska jag lämna in anmälan?

Anmäl en vederlagsfri emission för registrering utan dröjsmål efter att beslut om aktieemission har fattats.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar:

  • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • Om styrelsen har beslutat om aktieemission, ska bolagsstämmobeslutet om bemyndigandet också bifogas till anmälan. Observera att ett emissionsbemyndigande inte anmäls för registrering.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om nya aktier kostar 240 euro och anmälan om ändring av bolagsordning kostar 240 euro (240 euro + 240 euro = 480 euro). Om du anmäler nya aktier och ändring av bolagsordning på pappersblankett är behandlingsavgiften 380 euro.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Läs mer om våra behandlingsavgifter.
Lämna in anmälan.

Lämna in din anmälan.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.03.2022