Aktiebolag – anmälan om delningsplan

Vid delning av ett aktiebolag är den första fasen att anmäla en delningsplan till handelsregistret. Samtidigt som du anmäler delningsplanen är det möjligt att även lämna in en ansökan om kallelse på borgenärerna, vilket utgör den andra fasen i delningen. Läs mer om hur du ansöker om kallelse på borgenärerna.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av delning och anmälan om slutredovisning.

När anmäler jag delningsplanen?

Delningsplanen ska anmälas för registrering inom en månad från det att planen undertecknades. Delningen förfaller om anmälan inte lämnas in inom utsatt tid eller om registrering vägras.

Vem ska underteckna anmälan?

Det ursprungliga bolaget undertecknar pappersblankett Y4. Om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag, ska blanketten undertecknas även av det verksamma bolaget.

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur anmäler jag delningsplanen?

Lämna in din pappersanmälan på blankett Y4 och bilageblankett 16.

Det går inte att anmäla delningsplanen på nätet.

Observera att när du samtidigt lämnar in en anmälan om delningsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse (den andra fasen i delningen), tar vi ut en behandlingsavgift för bådadera.

Skriv det ursprungliga bolagets firma och FO-nummer på blankett Y4 och bilageblankett 16.

Ange firmor, parallellfirmor och bifirmor för det nybildade bolaget eller de nybildade bolagen på bilageblankett 16.

Vid delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag ska du fylla i det övertagande bolagets uppgifter på bilageblankett 16.

Läs först ifyllningsanvisningarna.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och 16.
Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvitto på behandlingsavgift
  • delningsplanen i original, om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett nybildat bolag (i andra fall räcker det med en kopia av delningsplanen)
  • revisors yttrande.

Inget yttrande från revisor behövs vid delning genom överlåtelse till nybildade bolag, om alla aktier i varje övertagande bolag ges som delningsvederlag till aktieägarna i det ursprungliga bolaget i förhållande till deras ägarandelar.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal. Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Ange inte hemadresser till personer som bor i Finland.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om delningsplan kostar 240 euro per bolag.

Exempel: A Ab delas i B Ab och C Ab. Avgiften är 240 euro + 240 euro + 240 euro = 720 euro.

Om det är fråga om en delning till både ett nybildat bolag och ett verksamt bolag, är behandlingsavgiften även i det fall 720 euro.

Om det är fråga om en partiell delning där bolaget A delas upp och det finns endast ett övertagande bolag (B), är behandlingsavgiften för anmälan om delningsplanen 480 euro (240 euro + 240 euro). Då är det alltså två bolag som deltar i delningen.

Om du i samband med delningen anmäler bifirmor för registrering, betala separata behandlingsavgifter för dem. Om du samtidigt med anmälningen av delningsplanen också anmäler ändringar till exempel i styrelsen eller revisorer, betala separata behandlingsavgifter för dem.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022