Aktiebolag – anmälan om fusionsplan

Vid fusion av aktiebolag är den första fasen att anmäla en fusionsplan till handelsregistret. Samtidigt som du lämnar in en anmälan om fusionsplanen är det möjligt att även lämna in en ansökan om kallelse på borgenärerna, vilket utgör den andra fasen i fusionen. Läs mer om hur du ansöker om kallelse.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av fusion och anmälan om slutredovisning.

När anmäler jag fusionsplanen?

Anmäl fusionsplanen för registrering inom en månad från undertecknandet av planen.

Fusionen förfaller om anmälan inte lämnas in inom utsatt tid eller om registrering vägras.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om fusionsplanen.

Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.

Hur anmäler jag fusionsplanen på nätet?

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

Observera att det inte går att anmäla kombinationsfusion på nätet.

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Vilka bilagor behövs för e-anmälan?

Bifoga följande handlingar till din e-anmälan:

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om fusionsplan kostar 185 euro per bolag.

Observera att om du samtidigt anmäler bifirmor för registrering, tar vi ut separata behandlingsavgifter för dem. E-anmälan om bifirma kostar 60 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.


Hur anmäler jag fusionsplanen på pappersblankett?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 16.

Observera att när du samtidigt lämnar in en anmälan om fusionsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse på borgenärerna (den andra fasen), tar vi ut en behandlingsavgift för bådadera.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 16.

Vad kostar pappersanmälan?

Det är dyrare att anmäla på pappersblanketter jämfört med e-anmälan. Behandlingsavgiften för pappersanmälan är 240 euro per bolag.

Exempel:
A Ab och B Ab fusioneras med C Ab. Avgiften är 240 euro + 240 euro + 240 euro = 720 euro.

Avgiften täcker sådana ändringar i det övertagande bolagets bolagsordning som anges i fusionsplanen och som registreras i samband med verkställandet av fusionen.

Observera att om du samtidigt anmäler bifirmor för registrering, tar vi ut separata behandlingsavgifter för dem. Pappersanmälan om bifirma kostar 115 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Vad ska jag fylla i på blankett Y4 och bilageblankett 16?

Ange det övertagande bolagets FO-nummer och firma i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Vid kombinationsfusion ange FO-numret och firman för ett av de överlåtande bolagen. Skriv namnen på både det övertagande bolaget och alla överlåtande bolag på bilageblankett 16, och fyll i fältet "Fas I".

Om du också anmäler det övertagande bolagets nya firma, parallellfirmor eller bifirmor, ange dem på blankett Y4.

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. Blanketten undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.
Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat. Om ansökan om kallelse på borgenärerna lämnas in samtidigt, ska alla bolag som deltar i fusionen underteckna blanketten.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • Fusionsplan

Vid kombinationsfusion ska fusionsplanen bifogas i original.

  • Revisors yttrande

Vid kombinationsfusion behövs inget yttrande om aktieägarna i alla överlåtande bolag har gett sitt samtycke till det.

Observera! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021