Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag – anmälan om fusionsplan

Vid fusion av aktiebolag är den första fasen att anmäla en fusionsplan till handelsregistret. Samtidigt som du lämnar in en anmälan om fusionsplanen är det möjligt att även lämna in en ansökan om kallelse på borgenärerna, vilket utgör den andra fasen i fusionen. Läs mer om hur du ansöker om kallelse.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av fusion och anmälan om slutredovisning.

Du kan lämna in anmälan om fusionsplan

 • i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig fusion, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion)
 • på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion)
 • på pappersblankett (alla fusionssätt).

Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Anmäl fusionsplanen för registrering inom en månad från undertecknandet av planen.
Fusionen förfaller om anmälan inte lämnas in inom utsatt tid eller om registrering vägras.

Vilket bolag lämnar in anmälan?

De bolag som deltar i fusionen ska lämna in en gemensam anmälan om fusionsplanen.
Vid dotterbolagsfusion ska anmälan lämnas in av moderbolaget.

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

I e-tjänsten på ytj.fi kan du endast anmäla en plan som gäller en vanlig fusion, det vill säga en absorptionsfusion, eller en dotterbolagsfusion.

Anmälningar som lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas i handelsregistret snabbare än anmälningar som lämnats in på blanketter.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Vilka bilagor behövs när jag anmäler i e-tjänsten på ytj.fi?

Lägg till följande bilagor i tjänsten:

 • Blankett 16S ifylld. Spara blanketten först på din dator innan du fyller i den. Öppna: Blankett 16S (pdf, 605.6 kt).
 • Fusionsplan
 • Revisors yttrande

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vem undertecknar i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen.

En styrelseledamot, verkställande direktören eller en person som endera av dessa har befullmäktigat undertecknar anmälan. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten undertecknas fusionsanmälan av företrädaren för det övertagande bolaget. Blankett 16S undertecknas på vägnar av de överlåtande bolagen, se länken till blanketten ovan.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har bemyndigat.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om att auktorisera i e-tjänsten på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det att anmäla i e-tjänsten på ytj.fi?

Anmälan i e-tjänsten på ytj.fi (endast vanlig fusion, det vill säga absorptionsfusion, och dotterbolagsfusion) kostar 240 euro per bolag.

Observera att om du samtidigt anmäler bifirmor, tar vi ut separata behandlingsavgifter för dem. Anmälan om bifirma i e-tjänsten på ytj.fi kostar 70 euro per bifirma.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar avgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Hur anmäler jag på webb- eller pappersblankett?

På webb- eller pappersblankett kan du lämna in en anmälan om fusionsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse (den andra fasen) samtidigt. I detta fall uppbärs en behandlingsavgift för vardera fasen.

På webblankett kan du endast anmäla en plan som gäller en kombinationsfusion eller en gränsöverskridande fusion. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in anmälan på webblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 16 (pdf, 0.9 MB).

Ange det övertagande bolagets FO-nummer och firma i fältet "Grunduppgifter" på första sidan av blankett Y4. Vid kombinationsfusion ange FO-numret och firman för ett av de överlåtande bolagen.

Om du också anmäler det övertagande bolagets nya firma, parallellfirmor eller bifirmor, ange dem på blankett Y4.

Skriv namnen på både det övertagande bolaget och alla överlåtande bolag på bilageblankett 16, och fyll i fältet "Fas I".

Vilka bilagor behövs när jag anmäler på blankett?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

 • Kvitto på behandlingsavgift
 • Fusionsplan
   • Vid kombinationsfusion ska fusionsplanen bifogas i original.
 • Yttrande av revisor eller av en oberoende expert gällande gränsöverskridande fusion.
   • Vid kombinationsfusion behövs inget yttrande om aktieägarna i alla överlåtande bolag har gett sitt samtycke till det.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Vem undertecknar blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av varje bolag som deltar i fusionen. Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vid dotterbolagsfusion räcker det att anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören i moderbolaget eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om ansökan om kallelse på borgenärerna lämnas in samtidigt, ska alla bolag som deltar i fusionen underteckna blanketten.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vad kostar det att anmäla på webb- eller pappersblankett?

Anmälan på webblankett (endast kombinationsfusion och gränsöverskridande fusion) kostar 240 euro per bolag.

Anmälan på pappersblankett (alla fusionssätt) kostar 240 euro per bolag. Avgiften täcker sådana ändringar i det övertagande bolagets bolagsordning som anges i fusionsplanen och som registreras i samband med verkställandet av fusionen.

Observera att om du samtidigt anmäler bifirmor, tar vi ut separata behandlingsavgifter för dem. 

Anmälan om bifirma på kostar 70 euro per bifirma.

Om du lämnar in din anmälan på webb- eller pappersblankett, betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Exempel på behandlingsavgiften: A Ab och B Ab fusioneras med C Ab:

Behandlingsavgiften är 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "ändringsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på blanketter på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024