Gå direkt till innehållet
Valikko

Blanketter för aktiebolags etableringsanmälan

Om möjligt lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälningar som lämnas in i e-tjänsten på ytj.fi behandlas snabbare än anmälningar som lämnas in på blanketter.

Gå till anvisningarna för att starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

Om det inte är möjligt att lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, kan du lämna in anmälan på webb- eller pappersblankett.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Anmäl aktiebolaget till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Hur anmäler jag på blanketter?

Du behöver anmälningsblanketterna (Y-blankett och bilageblanketter). Du kan använda antingen det färdiga etableringspaketet eller fylla i blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Det färdiga etableringspaketet innehåller dokumentmallar för avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen samt anmälningsblanketter och anvisningar. Aktierna måste betalas med pengar.

Öppna etableringspaketet (pdf).Öppnas i en ny flik

Om du inte använder etableringspaketet och du redan har avtalet om bolagsbildning och andra handlingar upprättade, lämna in din anmälan på blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Öppna blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett (pdf). Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret.

Obs! Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten och eventuella passkopior. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in en anmälan på webblankett?

Fyll i anmälningsblanketterna och logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till bilagorna, kvitto på behandlingsavgiften och alla övriga nödvändiga bilagor (se punkten Vilka bilagor) som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

Gå till webblanketten Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Du hittar länkarna till blanketter ovan på punkten Hur anmäler jag på blanketter.

Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och alla övriga nödvändiga bilagorna (se punkten Vilka bilagor) per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar?

Anmälan undertecknas av en ordinarie styrelseledamot. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor?

Om du anmäler på webb- eller pappersblankett ska du bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • Avtalet om bolagsbildning i original
 • Kopia av bolagsordningen
 • Styrelseledamöternas och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid bolagsbildandet (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga)
 • Intyg från bolagets revisorer över att aktiebolagslagens bestämmelser har iakttagits (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga) eller en annan redogörelse för betalningen av aktierna, om aktiebolaget inte är förpliktat att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • Revisorernas intyg eller annan redogörelse behövs endast om ett belopp har betalats för aktierna, det vill säga aktierna har ett teckningspris.

Vilka redogörelser behövs om aktiebolaget inte väljer någon revisor?

Om aktiebolaget enligt lagen eller bolagsordningen inte är förpliktat att välja en revisor, ska bolaget ge en annan redogörelse om betalningen av aktierna.

Redogörelsen kan utgöras av:

 • intyg från revisor som bolaget frivilligt har valt
 • intyg från revisor om övergången av egendom
 • kontoutdrag eller motsvarande intyg från penninginstitut
 • utskrift över den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod
 • kopia av kontoutdrag eller kvitto från betalautomat
 • giroblankettens nedersta sida försedd med bankens stämpel.

Vilka bilagor, om teckning av aktier har betalats med apport?

Om teckningspriset har betalats med apportegendom, bifoga ett revisorsintyg om apportegendomen och en redogörelse för övergången av egendom, till exempel köpebrev för fastighet. Läs mer om apport.

Vad bifogar jag till anmälan om personen inte har finländsk personbeteckning?

Om du för första gången anmäler till handelsregistret en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en redogörelse om att personen existerar, till exempel en kopia av hans eller hennes pass eller ett utdrag ur ett företagsregister i ett annat land. Läs mer om tillstånd för personer bosatta utomlands.

Kom ihåg att fylla i personuppgiftsblanketten.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på webblankett kostar 320 euro. Bifirma kostar 60 euro per bifirma.

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 380 euro. Bifirma kostar 115 euro per bifirma.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Efter registreringen: lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret. Efter detta lämna in en separat anmälan om bolagets verkliga förmånstagare. Anmälan är lagstadgad och avgiftsfri. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.08.2022