Vad avses med handläggningstid?

Med handläggningstid avses den tid som löper från det att anmälan eller ansökan har kommit in till oss till dess att vi har registrerat den.

Om anmälan eller ansökan inte genast kan registreras, avses med handläggningstid den tid som löper från det att anmälan eller ansökan har kommit in till oss till dess att vi har skickat dig en uppmaning att korrigera din anmälan eller att vi har kontaktat dig per telefon.

Prognos juli 2021

Prognosen är inget löfte om att vi handlägger anmälan inom angiven tid, utan en uppskattning som kan ändras beroende på omständigheterna.

Typ av anmälan Handläggningstid
Elektronisk etableringsanmälan 6 arbetsdagar
Elektronisk etableringsanmälan för bostadsaktiebolag
30 arbetsdagar
Elektronisk anmälan om ändring i bolagsorgan 6 arbetsdagar
Övriga elektroniska ändringsanmälningar 40 arbetsdagar
Ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag 40 arbetsdagar
Övriga anmälningar till handelsregistret 40 arbetsdagar
Företagsinteckningsärenden 15 arbetsdagar

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre

Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Följande uppgifter är gratis: ankomsttidpunkt, status och senaste handläggningsfas för anmälan. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Vi skickar ett e-postmeddelande om registreringen antingen till den e-postadress som du har angett för den part som kan lämna tilläggsuppgifter eller till företagets e-postadress som finns i registret. Vi skickar också ett handelsregisterutdrag om registreringen per post.

Du kan önska att anmälan registreras vid en viss tidpunkt

Vi handlägger anmälningarna i den ordning de kommer in till oss. Vi avviker från detta endast av viktiga skäl.

Om det finns ett viktigt skäl varför din anmälan borde registreras i handelsregistret före eller efter den beräknade registreringstidpunkten enligt prognosen, eller om du önskar registrering vid en viss tidpunkt, bifoga en separat begäran om detta till din anmälan. Ange skälet och den önskade registreringstidpunkten i din begäran. Obs! Ange inte sådana uppgifter i din begäran som du inte vill att ska visas i handelsregistrets offentliga informationstjänst.

Om du använder en pappersblankett (en Y-blankett) för din anmälan, kryssa i rutan i fältet "Begäran som gäller registrering i handelsregistret" på sida 1 i blanketten. Observera att om du endast anger din begäran på blankettsidor som handläggs av Skatteförvaltningen, kommer begäran inte till handelsregistrets kännedom.

Du kan också efter att du har lämnat in din anmälan önska att anmälan ska registreras vid en viss tidpunkt. Då kan du lämna in din begäran per e-post. Ange skälet, önskad registreringstidpunkt, företagets namn och eventuella FO-nummer samt vilken anmälan begäran gäller.

Skicka e-post till korjaukset[a]prh.fi.

Vi beaktar din begäran om möjligt men ger inget separat svar på den.

Läs mer om


Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2021