Gå direkt till innehållet
Meny

Uppgifter om öppet bolags eller kommanditbolags konkurs ur handelsregistrets synvinkel

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag som inte kan betala sina skulder kan försättas i konkurs. Beslutet om konkurs fattas av en domstol. En borgenär eller gäldenären själv kan lämna in konkursansökan. Konkursen börjar när domstolen beslutar om det.

Uppgift om konkurs antecknas i handelsregistret

När ett öppet bolag eller ett kommanditbolag antecknat i handelsregistret har försatts i konkurs, underrättar domstolen Patent- och registerstyrelsen (PRS) om det. Vi antecknar uppgiften i handelsregistret, också i det fall att konkursen läggs ner, förfaller eller beslutet att försätta bolaget i konkurs upphävs.

Bestämmelser om att anteckna konkursen i handelsregistret finns i 19 § i handelsregisterlagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Anmälan om slutredovisning till rättsregistercentralen

När slutredovisningen har godkänts i en konkurs, ska boförvaltaren utan dröjsmål anmäla detta till Rättsregistercentralen. Minst en boförvaltare ska underteckna anmälan.

Rättsregistercentralen förmedlar uppgiften till PRS för anteckning i handelsregistret.

Upplösning vid avslutad konkurs

Om inga tillgångar återstår när konkursen avslutas, anses bolaget upplöst när slutredovisningen har godkänts. Läs mer i författningsdatabasen Finlex (5 kap. 8 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag).Öppnas i en ny flik

Konkurs har förfallit

Domstolen meddelar PRS om en konkurs förfaller, vilket antecknas i handelsregistret. Varken ett öppet bolag eller ett kommanditbolag stryks ur handelsregistret när dess konkurs förfaller.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag efter en förfallen konkurs har upplösts genom ett gemensamt beslut av bolagsmännen, ska en anmälan om upplösningen lämnas in till handelsregistret på blankett Y5. Öppna blankett Y5 (pdf, 0.3 MB).

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023