Gå direkt till innehållet
Valikko

Bostadsaktiebolag – ändring av ledning, företrädare och revisorer på pappersblankett

Lämna in din anmälan om ändring i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Det är snabbare och i regel billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om e-anmälan om ändring av styrelse, företrädare och revisorer i bostadsaktiebolag.

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

Samtliga personer som finns antecknade i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själva lämna in en ändringsanmälan om detta. Om en revisor själv lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska både bolaget och revisorn anmäla ändringen till handelsregistret.

När ska jag lämna in anmälan?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Vad kostar pappersanmälan?

E-anmälan om ändring av styrelse, disponent, personer med rätt att företräda bolaget, revisorer eller prokurister kostar 40 euro / ärende + 55 euro / anmälan.

Exempel:

  • Ändring av styrelse och disponent 135 euro (40 + 40 + 55 euro)
  • Anmälan om personer med rätt att företräda bolaget 95 euro (40 + 55 euro)
  • Behandlingsavgift för ändring av bolagsordning 380 euro. Om du samtidigt anmäler personbyten, är behandlingsavgiften för hela anmälan 380 euro.


Anmälan om egen avgång eller upphörande av uppdrag som antecknats i registret är avgiftsfri.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se prislistan över våra behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblankett.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblankett.Öppnas i en ny flik

Obs! Bifoga inte handlingar såsom protokoll med personbeteckningar eller hemadresser till din anmälan.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vad ska jag anmäla på blankett 13B och på personuppgiftsblanketten?

Ange namn och födelsedatum samt medborgarskap för utlänningar på bilageblankett 13B.

Ange namn och personbeteckningar samt hemadresser för utlänningar på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Styrelse

Anmäl styrelsen i sin helhet på blanketterna.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • kvitto på betald behandlingsavgift
  • beslut av valet, till exempel en styrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet eller ett styrkt protokollsutdrag
  • redogörelse för valet av styrelsens ordförande, till exempel en styrkt kopia av styrelseprotokollet eller ett styrkt protokollsutdrag.

Disponent

Bifoga kvitto på betald behandlingsavgift och en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Du behöver inte lämna in en separat redogörelse för disponentsammanslutningens val av huvudansvarig disponent.

Revisor

Ange revisorns och revisorssuppleantens namn och födelsedatum. Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, skriv uppgifterna om sammanslutningen och den huvudansvariga revisorn på blanketten.

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift och en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Du behöver inte lämna in en separat redogörelse för revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

Personer med rätt att företräda bolaget

Bifoga kvitto på behandlingsavgiften och beslutet om valet, till exempel en styrkt kopia av styrelseprotokollet eller ett styrkt protokollsutdrag.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.01.2022