Aktiebolag – ändring av ledning, företrädare och revisorer på pappersblankett

Anmälningar som gäller ett aktiebolags ledning, företrädare och revisorer kan lämnas in i e-tjänsten på ytj.fi. Det är snabbare och i regel också billigare än att använda pappersblankett. Läs mer om e-anmälan om ändring av ledning, företrädare och revisorer i aktiebolag.

Observera att ändringsanmälningar som gäller ett aktiebolags förvaltningsråd ska alltid lämnas in på pappersblankett.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisorer eller verkställande direktör kostar 40 euro per ärende + 55 euro per anmälan.

Prisexempel:

  • Ändring av styrelse och verkställande direktör 135 euro (40 + 40 + 55 euro)
  • Anmälan om personer med rätt att företräda företaget 95 euro (40 + 55 euro)
  • Ändring av förvaltningsråd 95 euro. Om du samtidigt anmäler ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisorer eller verkställande direktör, är behandlingsavgiften 40 euro per ärende.
  • Ändring av bolagsordning 380 euro. Eventuella personbyten ingår i priset.
  • Egen anmälan om avgång eller upphörande av ett registrerat uppdrag är avgiftsfri.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblankett.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut blanketterna.

Öppna: Y4, 13 och personuppgiftsblanketten (pdf).

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar såsom bolagsavtal med personbeteckningar eller personers hemadresser.

När du anmäler till registret en person som inte har en finländsk personbeteckning, bifoga till din anmälan en styrkt kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad ska jag anmäla på bilageblankett 13 och personuppgiftsblanketten?

Ange namn och födelsedatum samt medborgarskap för utlänningar på bilageblankett 13.

Ange namn och personbeteckningar samt hemadresser för utlänningar på personuppgiftsblanketten. Anmäl inte hemadresser till personer som bor i Finland.

Styrelse

Anmäl styrelsen i sin helhet.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • redogörelse för valet av styrelsens ordförande, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Revisor

Ange uppgifterna om revisorn och revisorssuppleanten. Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, skriv uppgifterna om sammanslutningen och den huvudansvariga revisorn på blanketten.

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Du behöver inte lämna in någon särskild redogörelse för revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

Verkställande direktör

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Personer med rätt att företräda bolaget

Bifoga till din anmälan beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Förvaltningsråd

Anmäl förvaltningsrådet i sin helhet på blanketterna. Bifoga till din anmälan beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara sytrkt av en person.

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

En person som finns antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken. Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska både bolaget och revisorn anmäla ändringen till handelsregistret.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021