Gå direkt till innehållet
Valikko

Aktiebolag – ändring av ledning, företrädare och revisorer på blankett

Anmälningar som gäller ett aktiebolags ledning, företrädare och revisorer (med undantag av förvaltningsråd) kan lämnas in också i e-tjänsten på ytj.fi. Anmälningar som har lämnats in i e-tjänsten på ytj.fi handläggs snabbare än anmälningar som lämnats in på blankett. Gå till våra anvisningar om anmälan om ändring av ledning, företrädare och revisorer i aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

Du kan lämna in anmälan också på pappersblankett.

Det är inte möjligt att lämna in en anmälan om ett aktiebolags förvaltningsråd i e-tjänsten på ytj.fi. Lämna in anmälan antingen på webb- eller pappersblankett. Se punkten "Förvaltningsråd" på den här sidan.

Obs: Om du har en finländsk personbeteckning kan du inte anmäla ändringar som gäller andra verksamhetsorgans uppgifter på webblankett. Se även punkten "Har du inte finländsk personbeteckning" på den här sidan.

Här nedan finns information om följande:

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

En person som finns antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken.

Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, ska både bolaget och revisorn anmäla ändringen till handelsregistret.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in en anmälan på blanketter?

Använd blankett Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblankett. Läs först ifyllningsanvisningarna på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Öppna: blankett Y4, bilageblankett 3 och personuppgiftsblanketten (pdf).Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Sänd anmälningsblanketterna och nödvändiga bilagor per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga någon annan att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad ska jag anmäla på bilageblankett 13 och personuppgiftsblanketten?

Ange namn och födelsedatum samt medborgarskap för utlänningar på bilageblankett 13.

Obs! Ange namn och personbeteckningar samt hemadresser för utlänningar på personuppgiftsblanketten. Anmäl inte hemadresser för personer som är bosatta i Finland till handelsregistret. Bifoga inte heller till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll.

När du anmäler till registret en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga till anmälan en kopia av hans eller hennes pass eller annan identitetshandling. Kopian ska vara styrkt av en person.

Styrelse

Anmäl styrelsen i sin helhet.

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.
  • redogörelse för valet av styrelsens ordförande, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Revisor

Ange uppgifterna om revisorn och revisorssuppleanten. Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, skriv uppgifterna om sammanslutningen och den huvudansvariga revisorn på blanketten.

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Du behöver inte lämna in någon särskild redogörelse för revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.

Verkställande direktör

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Personer med rätt att företräda bolaget

Bifoga till din anmälan beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Förvaltningsråd

Anmäl förvaltningsrådet i sin helhet på blanketterna. Bifoga till din anmälan beslutet om valet, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara sytrkt av en person.

Om du anmäler förvaltningsrådet på webblankett, fyll i anmälningsblanketterna och logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketterna och alla andra nödvändiga bilagor och sänd.

Gå till webblanketten "Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Anmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisorer, förvaltningsråd eller verkställande direktör på pappersblankett kostar 40 euro per ärende + 55 euro per anmälan.

E-anmälan om ändring av förvaltningsråd kostar 40 euro. Obs: På webblankett kan du inte anmäla ändringar som gäller andra verksamhetsorgans uppgifter.

Egen anmälan om avgång eller upphörande av ett registrerat uppdrag är avgiftsfri.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Prisexempel på anmälningar som lämnats in på pappersblankett

  • Ändring av styrelse och verkställande direktör 135 euro (40 + 40 + 55 euro)
  • Anmälan om personer med rätt att företräda företaget 95 euro (40 + 55 euro)
  • Pappersanmälan om ändring av förvaltningsråd 95 euro. Om du på samma pappersblankett anmäler ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda företaget, revisorer eller verkställande direktör, är behandlingsavgiften 40 euro per ärende.
  • Ändring av bolagsordning 380 euro. Eventuella personbyten ingår i priset.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in din anmälan elektroniskt på webblankett.


Avgiften som betalas för anmälningar som lämnas in på webblankett är avgiften för en e-anmälan. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se handelsregistrets prislista.


Logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.


När du har loggat in, välj punkten "Ändringsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketterna, kvitto på behandlingsavgift och alla andra nödvändiga bilagor och sänd.


Gå till webblanketten ”Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret”. Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 29.08.2022