Gå direkt till innehållet
Meny

Öppet bolag och kommanditbolag: anmälan om fusion till handelsregistret

Det överlåtande bolaget lämnar in en anmälan om fusion till handelsregistret. En anteckning om fusion görs både i det överlåtande bolagets och i det övertagande bolagets registeruppgifter.

Vad ska jag göra före anmälan?

Bolagen som deltar i fusionen utarbetar ett fusionsavtal. I regel ska alla medverkande bolagsmän godkänna fusionsavtalet. Avtalet undertecknas av samtliga bolagsmän (även de tysta). Ibland har det i det gällande bolagsavtalet avtalats om ett förenklat förfarande för att ändra bolagsavtalet.

Vad gör jag om företaget har företagsinteckningar?

De förmånsrätter som anknyter till företagsinteckningar måste regleras om företagsinteckningar har fastställts i egendomen av fler än ett av de bolag som deltar i fusionen. Läs mer om hur företagsinteckningar förmånsrätt regleras.

När lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblankett. Det överlåtande bolaget lämnar in en anmälan på blankett Y5.

Om det övertagande bolaget ändrar bolagsavtalet i anknytning till fusionen eller ansöker om t.ex. bifirma ska bolaget anmäla detta på en separat Y5-blankett.

Läs först anvisningarna för att fylla i Y5.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut blankett Y5 (pdf, 0.3 MB).

Vem undertecknar blankett Y5?

För öppna bolag undertecknar någon av bolagsmännen Y5-blanketten, för kommanditbolag någon av de ansvariga bolagsmännen. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag kan befullmäktiga någon annan att underteckna Y5-blanketten. Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor till anmälan

Bifoga följande handlingar:

  • kvitto på betald behandlingsavgift
  • Som bilaga till det överlåtande bolagets anmälan en kopia av fusionsavtalet styrkt av en person. Bifoga fusionsavtalet i original om bolagen A och B fusioneras till ett nytt bolag C.
  • Om det övertagande bolaget lämnar in en egen anmälan ska den också förses med en kopia av fusionsavtalet styrkt av en person. Avtalet ska bifogas till anmälan i original om parterna i fusionsavtalet har kommit överens om att det övertagande bolagets bolagsordning ändras.

Vad kostar anmälan?

En fusion kostar 240 euro / varje bolag som medverkar i fusionen

Exempel:
Om bolag A fusioneras med bolag B är avgiften 480 euro (240 euro + 240 euro).
Om bolagen A och B fusioneras med ett redan existerande bolag C är avgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).
Om bolagen A och B fusioneras till ett nytt bolag C är avgiften 720 euro (240 euro + 240 euro + 240 euro).

Behandlingsavgiften täcker eventuella ändringar av det övertagande bolagets bolagsordning om vilka parterna har kommit överens i fusionsavtalet.

En separat behandlingsavgift på 115 euro / bifirma ska betalas för bifirmor som anmäls för det övertagande bolaget.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Tillämplig lag

Bestämmelser om fusion finns i 8 kap. 6 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023