Gå direkt till innehållet
Meny

Avskaffad revision och verksamhetsgranskning

Andelslag vars stadgar innehåller en bestämmelse om revisorer

Den lagstadgade revisionsplikten gäller inte små andelslag, men om andelslagets stadgar kräver att revisor ska väljas måste andelslaget följa bestämmelsen. Andelslaget kan besluta att stryka bestämmelsen om revision och revisorer i sina stadgar. Följande ordalydelser kan emellertid inte tas in i stadgarna: "andelslaget har inte valt någon revisor" eller "andelslaget har inte revisor".

Om andelslaget före den 1 januari 2014 har tagit in bestämmelser om valet av revisor och revision i sina stadgar, se anvisningarna under "Gamla andelslag och valet av verksamhetsgranskare" nedan.

Samtidigt som ett andelslag beslutar att ändra sina stadgar kan det också besluta att inte alls välja revisorer. I sådant fall ska följande anges på anmälningsblanketten: dagen då stadgarna ändrades och uppgift om att andelslaget inte valde några revisorer.

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Blanketter för pappersanmälan

 • Blankett Y4 och bilageblankett 14A (pdf, 826.6 kt)
 • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller av en person som endera av dessa två har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

 • Styrkt kopia av protokollet från andelsstämman
 • Kvitto på att behandlingsavgiften är betald om du lämnar in din anmälan på papper.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

 • 330 euro (280 euro för anmälan om stadgeändring + 50 euro för anmälan om att andelslaget avstår från revisorer)
 • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • 330 euro (280 euro för anmälan om stadgeändring + 50 euro för anmälan om att andelslaget avstår från revisorer)
 • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Revisor och verksamhetsgranskare

Om inte annat anges någon annanstans i lagen, kan andelslaget låta bli att välja revisor om högst ett av de följande villkoren har uppfyllts både under den avslutade räkenskapsperioden och under den omedelbart föregående perioden:

 1. balansomslutningen överstiger 100 000 euro
 2. omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro eller
 3. antalet anställda överstiger i medeltal 3 personer.

Se 7 kap. 2 § i lagen om andelslag för mer information.

Andelslaget ska ha en verksamhetsgranskare som andelsstämman har valt, om andelslaget inte har en revisor och om inte något annat bestäms i stadgarna. Verksamhetsgranskare anmäls inte för registrering i handelsregistret. Bestämmelserna om verksamhetsgranskning tillämpas på räkenskapsperioder som började den 1 januari 2014 eller därefter.

Gamla andelslag och valet av verksamhetsgranskare

Andelslag som före den 1 januari 2014 har tagit in bestämmelser om valet av revisor och revision i sina stadgar kan i stället för eller utöver en revisor välja en verksamhetsgranskare, om andelslaget enligt den nya lagen om andelslag eller revisionslagen inte är skyldigt att välja revisor.

Om revisorer har antecknats i handelsregistret, stadgarna inte har ändrats och andelslaget anmäler att det har avstått från revisorer, bestäms behandlingsavgiften enligt följande:

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

  • E-anmälan om ändring av revisor, styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget eller verkställande direktör: 50 euro/ärende
    • Exempel: Andelslaget anmäler att det har avstått från revisorer. Behandlingsavgiften är 50 euro.
  • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • Anmälan om ändring av revisor, styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget eller verkställande direktör: 50 euro/ärende.
   • Exempel: Andelslaget anmäler att det har avstått från revisorer: behandlingsavgiften 50.
 • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Andelslag som väljer varken revisor eller verksamhetsgranskare

Andelslaget ska ha en verksamhetsgranskare som andelsstämman har valt, om andelslaget inte har en revisor och om inte något annat bestäms i stadgarna. Om andelslaget vill att det inte ska vara skyldigt att välja en verksamhetsgranskare, ska det anges i stadgarna att ingen verksamhetsgranskare väljs. Behandlingsavgiften för anmälan om stadgeändring är 280 euro i e-tjänsten och 280 euro för en pappersanmälan.

Andelslag som har avskaffat revisionsplikten före den 1 januari 2014

Om ett andelslag inte är skyldigt att välja revisor enligt en bestämmelse som har tagits in i stadgarna före den 1 januari 2014, är andelslaget inte heller skyldigt att välja verksamhetsgranskare.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Gå till ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 03.01.2024