Ändring av bostadssammanslutningsform

Sammanslutningsformen kan ändras på följande sätt:

 1. Ett bostadsaktiebolag kan ombildas till ett annat aktiebolag så att bostadsaktiebolagets aktieägare blir aktieägare i aktiebolaget.
 2. Ett bostadsaktiebolag med minst tre aktieägare kan ombildas till ett andelslag så att aktieägarna blir medlemmar i andelslaget

Proceduren vid handelsregistret vid ändring av bostadssammanslutningsform

Bolaget ska göra en registeranmälan om det beslut som gäller ändringen av företagsformen inom en månad från beslutet. Om ett bostadsaktiebolag ombildas till ett andelslag ska bolaget dessutom inom samma frist ansöka om kallelse till borgenärer. Om fristen inte iakttas förfaller beslutet.

Blankett

Använd blankett Y4, bilageblankett 13B och personuppgiftsblankett.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4 och bilageblankett 13B och personuppgiftsblankett.

Obs! Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Om man ansöker om en kallelse till borgenärer kan detta anges på andra sidan av blankett Y4 i fältet "Tilläggsuppgifter".

Blankett Y4 undertecknas av en styrelsemedlem eller disponenten. En prokurist kan inte underteckna en handelsregisteranmälan.

Ordinarie styrelseledamot eller disponent kan auktorisera en annan person att underteckna företagets anmälningar. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor

 • Kopia av bolagsstämmoprotokollet styrkt av en person (även ett utdrag ur protokollet kan bifogas).
 • Obs! Bifoga inte handlingar (t.ex. protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser till din anmälan.

Behandlingsavgift

 • När anmälan avser en omvandling av ett bostadsaktiebolag till aktiebolag, är behandlingsavgiften 380 euro.
 • När anmälan avser en omvandling till andelslag och en kallelse till borgenärer, är behandlingsavgiften 520 euro.
 • Avgifterna ska betalas i förväg, se betalningsanvisningarna.

OBS!

 • Om förutsättningarna för registrering bestäms i 21 kap 5 § i lagen om bostadsaktiebolag.
 • En ändring av sammanslutningsformen träder i kraft när den har registrerats.
 • När ändringen av sammanslutningsformen registreras förblir FO-numret oförändrat.

Särskilda anvisningar vid ombildande till andelslag

 • Registermyndigheten ska publicera kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen.
 • Bolaget ska senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande om kallelsen till sina kända borgenärer som avses i 21 kap. 4 § mom. i bostadsaktiebolagslagen.
 • Ett intyg av en styrelseledamot eller disponenten om att meddelandena har sänts ska ges in till registermyndigheten senast den utsatta dagen.
 • Registermyndigheten underrättar bolaget utan dröjsmål efter den utsatta dagen om inkomna anmälningar om att borgenärer motsätter sig ändringen.
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2018