Ändring av bostadssammanslutningsform

Sammanslutningsformen kan ändras på följande sätt:

  1. Ett bostadsaktiebolag kan ombildas till ett annat aktiebolag så att bostadsaktiebolagets aktieägare blir aktieägare i aktiebolaget.
  2. Ett bostadsaktiebolag med minst tre aktieägare kan ombildas till ett andelslag så att aktieägarna blir medlemmar i andelslaget

Kallelse på borgenärerna vid ombildning till andelslag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) måste publicera kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen.

Bolaget måste senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen skicka ett skriftligt meddelande om kallelsen till sina kända borgenärer som avses i 21 kap. 4 § mom. i bostadsaktiebolagslagen. Ett intyg av en styrelseledamot eller disponenten om att meddelandena har skickats till borgenärerna måste lämnas in till PRS senast den i kallelsen utsatta dagen. PRS underrättar bolaget utan dröjsmål efter den utsatta dagen om inkomna anmälningar om att borgenärer motsätter sig ändringen.

En ändring av sammanslutningsform träder i kraft när den har registrerats i handelsregistret. FO-numret blir oförändrat.

Om förutsättningarna för registrering bestäms i 21 kap 5 § i lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

När lämnar jag in anmälan?

Bolaget måste göra en registeranmälan om det beslut som gäller ändringen av sammanslutningsformen inom en månad från beslutet. Om ett bostadsaktiebolag ombildas till ett andelslag ska bolaget dessutom inom samma tidsfrist ansöka om kallelse på borgenärer. Om tidsfristen inte iakttas förfaller beslutet om ändring av sammanslutningsform.

Hur lämnar jag in anmälan?

Om du ändrar bostadsaktiebolagets företagsform till ömsesidigt fastighetsaktiebolag och ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet, eller bolagsordningen är redan i det nya elektroniska formatet, lämna in anmälan i e-tjänsten.

Anmäl ändring av företagsform i e-tjänsten på ytj.fi. I anmälans innehåll välj Ändring av företagsform. Följ anvisningarna i tjänsten. Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.

I andra fall går det inte att lämna in en e-anmälan om ändring av bostadssammanslutningsform. Fyll i blankett Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblanketten.

Använd personuppgiftsblanketten för att ange personers identifieringsuppgifter. Se till att du inte anger personbeteckningar på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Om du ansöker om kallelse på borgenärer, kan du ange det på sida 2 i blankett Y4 i fältet Tilläggsuppgifter.

Läs först ifyllningsanvisningarna.

Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y4 och bilageblankett 13B och personuppgiftsblanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga någon annan att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift och en kopia av bolagsstämmoprotokollet. Kopian ska vara styrkt av en person. Bilagan kan också vara ett protokollutdrag.

Obs! Bifoga inte sådana handlingar, till exempel protokoll, som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar det?

När du anmäler en omvandling av ett bostadsaktiebolag till aktiebolag, är behandlingsavgiften 380 euro.

När du anmäler en omvandling av ett bostadsaktiebolag till andelslag och ansöker om kallelse på borgenärer, är behandlingsavgiften 520 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022