PRS öppna data

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har öppnat en webbtjänst för öppna data där du kan gratis söka, bläddra och ladda ner följande data i maskinläsbar form:

 • kungörelseuppgifter från handelsregistret
 • data från företagssökningen på ytj.fi, som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.

För tillfället är data tillgängliga endast om följande bolagsformer och omfattar inte e-postadresser:

 • aktiebolag
 • publika aktiebolag
 • försäkringsbolag
 • publika försäkringsbolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag


PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via företagssökningen på ytj.fi.

Kungörelseuppgifter från handelsregistret

Kungörelser innehåller information om till exempel nya företag som har registrerats i dag eller som har registrerats i en viss kommun. Också ändringar i företagsuppgifter publiceras i kungörelser, såsom ändring av styrelse. Du får tillgång till rubrikerna på registeranteckningar, till exempel styrelse, hemort eller ökning av aktiekapitalet.

Läs mer om gränssnittet för öppna data på applikationens förstasida.

Data från företagssökningen på ytj.fi

Via vårt gränssnitt för öppna data får du tillgång till data från företagssökningen på ytj.fi, som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen. Uppgifter tillhandahålls i fråga om följande företag och sammanslutningar: aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika försäkringsaktiebolag. Utöver grunduppgifter om företag som har förts in i handelsregistret innehåller tjänsten uppgifter om övriga register i vilka företaget har antecknats: förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, registret över försäkringspremieskattskyldiga och Skatteförvaltningens kundregister.

Läs mer om gränssnittet för öppna data på applikationens förstasida.

Frågor och svar om öppna data

För vem är öppna data avsedda?

PRS öppna data är i första hand avsedda för att sökas och sedan bearbetas i andra applikationer eller system. Du kan göra urval eller använda PRS öppna data som en del av dina tjänster.

Observera att det för enstaka användare är enklare att söka information direkt via Sökning av kungörelser i handelsregistrets informationstjänst eller via företagssökningen på ytj.fi.

Varför öppnas data upp?

Öppna data påskyndar användningen av information och hjälper dig att utveckla nya tjänster och ny affärsverksamhet. Du kan kombinera olika typer av data i dina tjänster. Exempel på hur öppna data kan användas:

 • du kan göra urval
 • du kan göra en länk från din nätbutik till öppna data för att till exempel kontrollera om dina kunder är registrerade för moms
 • du kan skapa tjänster som är baserade på öppna data.

Vilka är nackdelarna med öppna data?

Öppna data kan också ha negativa verkningar: Tjänsteleverantörers informationstjänster kan innehålla olika slags uppgifter om samma företag, till och med föråldrade uppgifter, beroende på hur ofta tjänsteleverantörerna uppdaterar sina databaser. Vissa företagssöktjänster uppdaterar sina uppgifter per telefon och mot betalning. Företag ska se upp för sådana tjänster.

PRS ansvarar inte för innehållet i andra parters söktjänster även om PRS öppna data anges som källa. Företagare ska vid behov kontakta tjänsteleverantören och be dem att stryka de föråldrade uppgifterna.

När kan PRS öppna data användas?

Det tekniska gränssnittet kan användas alla dagar dygnet runt. Materialet uppdateras en gång om dagen, och det innehåller registeruppdateringar som gjorts dagen innan.

Du använder gränssnittet för PRS öppna data på egen risk. PRS tillhandahåller gränssnittet i befintligt skick utan garantier av något slag och ansvarar inte för hur de applikationer som använder gränssnittet fungerar. PRS utför tekniskt underhåll och ger tekniskt stöd under tjänstetid.

Vad betyder de olika termerna?

Öppna data: Öppna data är gratis och kan återanvändas fritt i maskinläsbar form för vilket ändamål som helst.

Maskinläsbar form, teknisk tillgänglighet: Data i maskinläsbar form gör det möjligt för programvaran att enkelt specificera, identifiera och välja uppgifter ur data.

Öppna datalager: Öppna datalager innebär att offentliga data tillhandahålls i maskinläsbar form för fri återanvändning. Detta gäller inte sekretessbelagda data eller om användningen av data begränsas i lag. Även forskare eller myndigheter kan få begränsad tillgång till datalager, men då är det inte fråga om öppna data i ordets egentliga mening.

Återanvändning av data: Återanvändning av data innebär att fysiska eller juridiska personer använder dokument från den offentliga sektorn i kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte, och att syftet avviker från det ursprungliga, offentliga syftet med dokumenten. I praktiken innebär återanvändning att data kombineras med andra data, eller något annat innehåll, eller att helt nya tjänster skapas som är baserade på öppna data.

Kungörelseuppgifter: datainnehåll

Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret den 7 november 2014 eller senare. Uppgifter om företag som upphört innan den 29 augusti 2014 visas inte.

Data är tillgängliga i fråga om följande företag och sammanslutningar:

 • aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika försäkringsaktiebolag.

Datainnehåll i kungörelser:

 • FO-nummer för företag, registreringsdatum för företag, företagsnamn (firma); eventuella parallellfirmor och bifirmor; företagsform, företagets situation (uppgift om eventuell konkurs, likvidation eller sanering), hemort för företag, adress- och kontaktuppgifter (post- och/eller besöksadress samt följande kontaktuppgifter som registreringsskyldiga eventuellt har anmält: telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress), den senaste tidpunkten för registrering
 • rubrikerna på registeranteckningar, till exempel styrelse, hemort eller ökning av aktiekapitalet, samt registreringsdatum.

Materialet uppdateras en gång om dagen, och du kan söka kungörelseuppgifter om registreringar som gjordes dagen innan.

Du kan söka kungörelseuppgifter på FO-nummer eller du kan begränsa din sökning genom att ange typ av anmälan, företagets hemort eller tidpunkt för registrering.

Data från företagssökningen på ytj.fi: datainnehåll

Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller följande identifierings- och grunduppgifter som förts in i företags- och organisationsdatasystemet FODS i fråga om aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika försäkringsaktiebolag:

 • företags- och organisationsnummer (FO-nummer)
 • firma (företagsnamn), parallellfirmor, bifirmor
 • hemort (hemkommun), eller kommun varifrån verksamheten leds
 • post- och/eller besöksadresser och följande kontaktuppgifter som registreringsskyldiga eventuellt har anmält: telefonnummer, mobiltelefonnummer, faxnummer, webbadress
 • huvudsaklig bransch
 • företagets språk (svenska eller finska)
 • företagsform
 • uppgift om registrering i följande register:
  • handelsregistret
  • registret över mervärdesskattskyldiga (och grund för registrering)
  • arbetsgivarregistret
  • förskottsuppbördsregistret
 • uppgift om registrering i registret över försäkringspremieskattskyldiga eller som annan skattskyldig enhet
 • uppgift om avbrott i verksamhet eller nedläggning av näringsverksamhet
 • uppgift om rättshandlingsförmåga (konkurs, likvidation eller företagssanering)

Materialet uppdateras en gång om dagen, och du kan hämta data som uppdaterades dagen innan.

Information finns tillgänglig om existerande företag och sammanslutningar. Du kan söka uppgifter om ett företag åt gången genom att ange företagets FO-nummer. Du kan också begränsa din sökning genom att ange ett registreringsdatum för att hämta till exempel nya FO-nummer som beviljades dagen innan, eller genom att ange förledet i ett företagsnamn för att hämta företag eller andra sammanslutningar som börjar till exempel med "Rör". Du kan även begränsa sökningen genom att ange antalet sökresultat och genom att använda andra sökord.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.06.2016