Anmälan om ändring av bolagsordning för bostadsaktiebolag

Bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändring av bolagsordningen måste anmälas till handelsregistret. Den nya bolagsordningen får inte verkställas förrän den har registrerats.

Bolaget kan ändra bolagsordningen delvis eller i sin helhet. Bolagsordningens ändrade bestämmelser antecknas i bolagsstämmoprotokollet. Bifoga protokollet till anmälan.

Här nedan finns information om följande:

Bolagsordning och överföring av aktieboken till bostadsdatasystemet

Alla bostadsaktiebolag som bildats före 2019 måste överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem senast den 31 december 2023. Bolag kan överföra till bostadsdatasystemet endast aktieböcker som är i enlighet med den gällande bolagsordningen.

Kontrollera först att bolagsordningen är uppdaterad. Om de ändringar som har ägt rum i bolaget inte har registrerats som ändringar av bolagsordningen, lämna in en anmälan om ändring av bolagsordning. Samtidigt lönar det sig att lämna in anmälan i det nya elektroniska formatet så att uppgifterna förs direkt över som basuppgifter till Lantmäteriverkets e-tjänst för överföring av aktieböcker.

Överför först därefter bolagets aktiebok till Lantmäteriverket och komplettera uppgifterna med bland annat ägaruppgifter.

Bolag som bildats före 2019 och ändring av bolagsordning

För bostadsaktiebolag som bildats före 2019 beror anmälningssättet på om bolaget redan har överfört sin aktiebok till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem eller ändrat bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Situation 1: Bolaget ändrar bolagsordningen till det nya formatet och har ännu inte överfört sin aktiebok

Gör så här:

  • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Välj i tjänsten att du anmäler bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

I fortsättningen måste bolaget alltid lämna in bolagsordningsändringar i det nya elektroniska formatet. Anmälan på pappersblankett är inte längre möjligt.

Tips! Om du inte behöver ändra sakinnehållet i bolagsordningen kan du gratis ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet. Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Välj att du enbart ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet och inte gör ändringar i sakinnehållet.

Gå till anvisningen: ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Situation 2: Bolaget har överfört sin aktiebok eller ändrat bolagsordningen till det nya formatet

När du har överfört bolagets aktiebok till bostadsdatasystemet måste följande bolagsordningsändring lämnas in i det nya elektroniska formatet.

Gör så här:

  • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Välj i tjänsten att du lämnar in en ändring av bolagsordningen.

Du ska inte bifoga bolagsordningen till din anmälan. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett. Gå till anvisningen: ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Situation 3: Bolaget har ännu inte överfört sin aktiebok och vill inte ändra bolagsordningen till det nya formatet

Om du ännu inte vill ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet, gör så här:

  • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Välj i e-tjänsten alternativet att inte ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Lägg bolagsordningen som bilaga till din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningen: Bolagsordning som bilaga till din anmälan.

Bolag som bildats 2019 eller senare och ändring av bolagsordning

Bostadsaktiebolag som bildats 2019 eller senare hör från och med bildandet till det bostadsdatasystem (informationssystem för bostadslägenheter) som Lantmäteriverket upprätthåller. När bolaget anmäler ändring av bolagsordning överförs de ändrade uppgifterna från handelsregistret direkt till bostadsdatasystemet.

Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett. Gå till anvisningen: ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Bolag som uppstår vid fusion eller delning

Bolag som uppstår vid fusion eller delning måste ändra sin bolagsordning till det nya elektroniska formatet. Lämna in anmälan genast när verkställandet av fusion eller delning har registrerats. Anmälan är gratis.

Gör så här:

  • Lämna in en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.
  • Välj i tjänsten att du ändrar bolagsordningen till det nya elektroniska formatet men ändrar inte sakinnehållet.

Gå till anvisningen: ändring av bolagsordning i det nya elektroniska formatet.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Ändringar av aktiegrupper

Bolaget måste lämna in en separat anmälan om ägarna till nya eller ändrade aktiegrupper (även stiftande delägare) till Lantmäteriverket. Läs mer om ändringar av aktiegrupper.

Ändra bestämmelser så att de stämmer överens med nuvarande lagen

Den aktuella lagen om bostadsaktiebolag trädde i kraft den 1 juli 2010. Om en bestämmelse i bolagets bolagsordning står i strid med den aktuella lagen, måste bolaget anmäla ändring av bestämmelsen till handelsregistret när bolaget anmäler andra ändringar i bolagsordningen för registrering.

Patent- och registerstyrelsen registrerar inte en bolagsordning som strider mot den aktuella lagen, om inte något annat följer av lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag. Läs mer om lagen om införande av lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om bolagsordningen för bostadsaktiebolag finns i 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag. Läs lagen om bostadsaktiebolag i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.02.2021