Sökande av ändring

Sökande av ändring i ärenden som gäller handelsregisteranmälningar

Om det förekommer brister eller fel i en anmälan till handelsregistret, uppmanar Patent- och registerstyrelsen (PRS) företaget att avhjälpa dem.

Tidsfristen för att avhjälpa bristerna är minst 2 veckor. Vid behov kan även en tilläggsfrist beviljas.

Om företaget inte svarar på PRS rättelseuppmaning, förfaller anmälan.

Om företaget anser att det inte finns orsak att göra en rättelse, dvs. företaget har en annan åsikt om rättelsens nödvändighet, kan företaget begära ett överklagbart beslut från PRS om att registreringen av anmälan har vägrats.

Om PRS vägrar registrering av företagets handelsregisteranmälan, kan företaget söka ändring i beslutet hos marknadsdomstolen. Besvär ska anföras inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden har fått del av beslutet.

Observera att ingen annan än anmälaren kan söka ändring i de fall då registrering har vägrats och att ändring inte kan sökas om registrering har beviljats, dvs. anmälaren har fått ett positivt beslut.

Sökande av ändring i ansökningsärenden

Ansökningsärenden som handläggs av handelsregistret är t.ex.

  • ansökan om tillstånd för personer som bor utomlands att leda företag
  • ansökan om tillstånd att grunda en filial
  • ansökan om kallelse i anslutning till fusion/delning
  • ansökan om återregistrering av ett avregistrerat företag i handelsregistret

Om PRS avslår ansökan eller inte tar upp den till prövning, kan du söka ändring i beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från att du har fått del av beslutet.

Bestämmelserna om besvärens form och innehåll finns i förvaltningsprocesslagen. Läs förvaltningsprocesslagen i författningsdatabasen Finlex.

Ytterligare information om förvaltningsdomstolarna och marknadsdomstolen

Mer information om förvaltningsdomstolarna och marknadsdomstolen samt om förfaranden som tillämpas av dem finns på rättväsendets webbplats. Gå till rättsväsendets webbplats på oikeus.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.08.2021