Gå direkt till innehållet
Valikko

Ökning av aktiekapitalet i bostadsaktiebolag

Ett bostadsaktiebolag kan öka sitt aktiekapital

 • genom att ta upp teckningspriset för nya aktier som ges ut mot vederlag
 • genom att ta upp teckningspriset för egna aktier som bolaget avyttrar (överlåter)
 • med en fondförhöjning
 • med en aktiekapitalinvestering
 • genom att ta upp teckningspriset för optionsrätter eller andra särskilda rättigheter i aktiekapitalet.

En ökning av aktiekapitalet ska anmälas till handelsregistret. Ökningen börjar gälla när ökningsbeloppet har antecknats i handelsregistret.

Nya aktier som emitteras mot vederlag

Teckningspriset för nya aktier kan tas upp i aktiekapitalet. En sådan ökning av aktiekapitalet kan anknyta till antingen aktieemission eller optionsrätter.

Om ökningen av aktiekapitalet grundar sig på nya aktier som emitteras mot vederlag, läs mer om registrering av nya aktier vid emission mot vederlag till handelsregistret.

Avyttrande av egna aktier

En betalning för egna aktier som bolaget avyttrar tas upp i aktiekapitalet om emissionsbeslutet innehåller ett sådant beslut.

Fondförhöjning

Vid fondförhöjning förhöjs aktiekapitalet genom att överföra fonder till aktiekapitalet från det fria egna kapitalet eller byggnadsfonden.

Aktiekapitalinvestering

Vid aktiekapitalinvestering investeras externa medel i bolagets aktiekapital utan något samband med emission av aktier, optionsrätter eller andra sådana rättigheter. Vid aktiekapitalinvestering kan till exempel bolagets skuld omvandlas till aktiekapital (kvittning).

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om att auktorisera en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När ska jag lämna in anmälan?

Om aktiekapitalet ökas med teckningspriset för nya aktier vid aktieemission, läs mer om tidsfristen för att anmäla nya aktier vid emission mot vederlag.

Ökningar som inte grundar sig på teckningspriset för nya aktier ska anmälas för registrering utan dröjsmål efter att den eventuella betalningen har inkommit till bolaget och ökningsvillkoren har uppfyllts också i övrigt. I praktiken ska fondförhöjningen ofta anmälas till handelsregistret utan dröjsmål efter att beslutet har fattats.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Skriv in de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Avyttrande av egna aktier

Bifoga följande handlingar:

 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda upp blankettenÖppnas i en ny flik, varefter skriv ut, fylla i och överför blanketten till e-tjänsten på ytj.fi.
 • Intyg från bolagets revisorer över att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen om betalning av aktiekapitalet har iakttagits. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda upp blankettenÖppnas i en ny flik, varefter skriv ut, fylla i och överför blanketten till e-tjänsten på ytj.fi.
 • Annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget varken enligt lagen eller enligt bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.

Om ökningen har betalats med apportegendom, kan den andra redogörelsen vara en redogörelse för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen. Om apportegendomen utgörs av en fastighet, kan den andra redogörelsen vara en kopia av köpebrevet för fastigheten.

 • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Fondförhöjning

Bifoga följande handlingar:

 • Kopia av eller utdrag ur bolagsstämmans eller styrelsens beslut. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Styrelsen kan besluta om fondförhöjningen om bolagsstämman har bemyndigat. Av beslutet ska framgå förhöjningens belopp samt vilka tillgångar som används för förhöjningen.
 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda upp blankettenÖppnas i en ny flik, varefter skriv ut, fylla i och överför blanketten till e-tjänsten på ytj.fi.

Aktiekapitalinvestering

Bifoga följande handlingar:

 • Kopia av eller utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Av beslutet ska framgå beloppet på ökningen och den investering som ökningen grundar sig på.
 • Styrelseledamöternas och disponentens försäkran om att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen har iakttagits vid ökningen av aktiekapitalet. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda upp blankettenÖppnas i en ny flik, varefter skriv ut, fylla i och överför blanketten till e-tjänsten på ytj.fi.
 • Intyg från bolagets revisorer över att bestämmelserna i bostadsaktiebolagslagen om betalning av aktiekapitalet har iakttagits. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 13S. Ladda upp blankettenÖppnas i en ny flik, varefter skriv ut, fylla i och överför blanketten till e-tjänsten på ytj.fi.
 • Annan redogörelse för betalning av aktier, om bolaget inte enligt lagen eller bolagsordningen är skyldigt att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • Revisorns yttrande, om ökningen har betalats med apportegendom.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ökning av aktiekapitalet kostar 240 euro.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Läs mer om våra behandlingsavgifter.

Lämna in anmälanÖppnas i en ny flik.


Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.06.2019