Tillstånd för personer fast bosatta utanför EES

Personer som inte har stadigvarande hemvist eller juridiska personer som inte har sin hemort inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Medborgarskapet avgör inte behovet av tillstånd.

Läs mer om följande:

Hurdan är PRS tillståndspraxis?

PRS har följt en ganska sträng tillståndspraxis. Tillstånd beviljas för personer som är fast bosatta i ett land som tillträtt Luganokonventionen. I praktiken avses personer som är fast bosatta i Schweiz. Om tillstånd att vara bolagsman söks för en juridisk person, är det av betydelse i vilket land nämnda juridiska person har sin hemort.

PRS bedömer och avgör ett enskilt tillståndsärende när det tas upp till handläggning.

Vem behöver tillstånd?

Bolagsman i öppet bolag

Åtminstone en av bolagsmännen i ett öppet bolag måste ha sin hemvist eller, om bolagsmannen är en juridisk person, sin hemort inom EES-området. I annat fall måste bolaget söka tillstånd hos PRS för samtliga bolagsmän..

Ansvarig bolagsman i kommanditbolag

Åtminstone en av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag måste ha sin hemvist eller, om bolagsmannen är en juridisk person, sin hemort inom EES-området. I annat fall måste bolaget söka tillstånd hos PRS för samtliga ansvariga bolagsmän. Kravet på boningsort eller hemort inom EES-området gäller inte de tysta bolagsmännen i kommanditbolag.

Hur söker jag tillstånd?

Sök tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan på svenska eller finska. Med samma ansökan kan du söka tillstånd för en eller flera bolagsmän.

Ange följande i din ansökan:

  • Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, boningsort (kommun eller stad) och stat där boningsorten är belägen.
  • Det/de tillstånd som söks (t.ex. tillstånd att verka som bolagsman i ett öppet bolag).
  • Namnet på det bolag som tillståndsansökan avser. Ange också FO-numret, om bolaget redan har sådant.
  • Motivering för behovet av tillstånd.
  • Postadressen till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.

Ansökan ska förses med datum, och den undertecknas av varje sökande eller av en person som sökanden har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Obs! Anmäl inte i din ansökan ansökandens personbeteckning eller hemadress.

Vilka bilagor till tillståndsansökan?

Bifoga till ansökan en kopia av sökandens pass eller en annan identitetshandling om sökanden inte har finländsk personbeteckning.

Om du startar ett bolag, bifoga en styrkt kopia av bolagsavtalet.

Om sökanden är en sammanslutning, bifoga ett utdrag ur registret i vilket sammanslutningen finns antecknad och en kopia av sammanslutningens bolagsordning eller stadgar.

Bifoga antingen svenska eller finska översättningar av de handlingar som är skrivna på främmande språk.

Vad kostar ansökan?

Ansökningsavgiften är 120 euro för varje tillståndsärende som blivit avgjort. Om ett bolag söker tillstånd för tre bolagsmän, ska tre avgifter betalas. Då är avgiften sammanlagt 360 euro. Därtill debiteras ett faktureringstillägg på 6,50 euro. Avgifterna debiteras i efterhand.

Företrädare i Finland

Ett bolag måste ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på bolagets vägnar. Företrädaren måste ha sin hemort i Finland. Företrädaren antecknas i handelsregistret.

Om det finns antecknat i handelsregistret att bolaget har en bolagsman (i kommanditbolag ansvarig bolagsman), verkställande direktör eller prokurist som har sin hemvist inom EES-området, behöver ingen särskild företrädare utses.

Bestämmelserna om anmälan om företrädare till handelsregistret finns i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din handelsregisteranmälan.

Övriga företagsformer och behov av tillstånd

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.06.2020