Urval av företag

Det är möjligt att göra urval ur handelsregisteruppgifterna i fråga om företag som finns i registret, företag som registrerats nyligen och företag som har lagts ned. Urvalet kan också gälla företag som är förknippade med en viss person eller ett visst medborgarskap. Vi erbjuder också urval ur uppgifterna i stiftelse- och företagsinteckningsregistret.

I informationstjänsten Virre kan du själv göra urval genom att registrera dig till tjänsten eller sluta ett avtal med oss. Mer information i Virre under fliken Anvisningar.

Alternativt kan du beställa urval genom att sluta ett avtal med Patent- och registerstyrelsen (PRS). Närmare upplysningar ges av Virre-kundstöd, tfn 029 509 5675.

Kontinuerlig elektronisk leverans av handelsregisteruppgifter genom grundurval

Det är möjligt att få ett kontinuerligt uppdaterat urval av handelsregisteruppgifterna i elektronisk form som en sekventiell fil. Detta grundurval omfattar de centrala registeruppgifterna av alla i handelsregistret införda bolagen i form av nio olika filer.

Grundurvalet är avsett för företag och myndigheter som behöver ett stort antal handelsregisteruppgifter dagligen för att uppdatera sina register. För överföring av filerna behövs det ett avtal med PRS.

För mera information om grundurvalet, kontakta gärna vårt kundservicenummer 029 509 5675.

Kontroll och urval enligt personbeteckning

Med stöd av personuppgiftslagen har var och en rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom som har antecknats i handelsregistret. Uppgifterna får kontrolleras utan avgift en gång per kalenderår. En viss persons uppgifter kan hämtas från handelsregistersystemet endast om sökningen gäller uppdrag och uppgifter som har anmälts till handelsregistret 1.1.1994 eller senare. Uppgifter som är äldre än dessa kan hämtas endast enligt företagets namn.

Kontrollbegäran ska lämnas in skriftligen till Patent- och registerstyrelsen. Ange i begäran ditt namn och din personbeteckning samt underteckna begäran och sänd det till Patent- och registerstyrelsen, Handelsregistrets informationstjänst, 00091 PRH. Vi sänder uppgifterna per post till din hemadress.

Uppgifterna får du också medan du väntar i vår kundtjänst efter att du har styrkt din identitet.

Via personsökning i informationstjänsten Virre kan du mot betalning leta fakta om personer i vissa företag. Priset på sökningen är 5 € + moms.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.10.2017