Gå direkt till innehållet
Meny

Ansökan om förordnande om avregistrering eller likvidation av bostadsaktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan förordna bostadsaktiebolaget att försättas i likvidation eller att strykas ur handelsregistret. Likvidation eller avregistrering kan tas upp till handläggning på ansökan eller på PRS initiativ.

Avregistrering eller likvidation kan utföras i följande situationer:

  • Bolaget har ingen behörig styrelse som antecknats i registret.
  • Bolaget saknar en sådan i handelsregistret införd företrädare som avses i 6 § i lagen angående rätt att idka näring (122/1919).
  • Bolaget har försatts i konkurs som har förfallit i brist på medel.

Vem ansöker?

Ansökan kan utarbetas av styrelsen, en styrelseledamot, disponenten, en revisor, en verksamhetsgranskare, en aktieägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller förordnandet om likvidation.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Begär i din ansökan att PRS försätter bostadsaktiebolaget i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran och redogör för hur ärendet påverkar den sökandes rätt.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator.

Om du i din ansökan föreslår en viss person till likvidator, bifoga till ansökan hens samtycke till uppdraget. Bifoga till din ansökan en separat personuppgiftsblankett med uppgift om likvidatorns namn och personbeteckning. Alla de uppgifter som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten. Bifoga inte filer med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter till din anmälan. Fyll i och skriv ut: Personuppgiftsblankett (pdf, 733.2 kt).

Vem undertecknar ansökan?

Sökanden eller en person som sökanden har befullmäktigat undertecknar ansökan. Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar ansökan?

Behandlingsavgiften för en ansökan är 180 euro. 

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer om betalningsanvisningar för handelsregisteranmälningar.

Ansökan på basis av en förfallen konkurs är gratis. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

För att logga in i tjänsten behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Om du inte har någon finländsk personbeteckning, gå till våra anvisningar.

När du har loggat in, välj det ärende som din ansökan gäller. Lägg till din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten ”Ansökan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Skicka din ansökan, kvittot på behandlingsavgiften och andra nödvändiga bilagor till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vad gör PRS?

Om proceduren inleds på andra grunder än utifrån en förfallen konkurs, uppmanar PRS bostadsaktiebolaget att avhjälpa bristerna i de uppgifter som har antecknats i registret.

Om bolaget inte avhjälper bristerna, skickar PRS en skriftlig uppmaning till bolaget. I uppmaningen förklaras att PRS kan försätta bolaget i likvidation eller stryka det ur registret om bolaget inte avhjälper bristerna inom utsatt tid. Samtidigt uppmanar PRS de aktieägare och borgenärer som vill framföra anmärkningar mot försättandet i likvidation eller avregistreringen att göra detta skriftligen senast den utsatta dagen.

PRS publicerar den skriftliga uppmaningen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen och inför en anteckning om uppmaningen till handelsregistret. Gå till Officiella tidningen. Öppnas i en ny flik

Om bostadsaktiebolaget inte avhjälper bristerna senast den dag som antecknats i handelsregistret, förordnar PRS att bolaget stryks ur handelsregistret eller försätts i likvidation. PRS kan avgöra ärendet trots att det inte kan visas att bolaget har tagit emot uppmaningen.

Likvidation eller avregistrering?

En förutsättning för försättandet i likvidation är att bolagets tillgångar förslår till betalning av likvidationskostnaderna eller att någon tar på sig ansvaret för dem. I annat fall förordnar PRS att företaget stryks ur handelsregistret.

Om PRS förordnar att bostadsaktiebolaget ska försättas i likvidation är proceduren i bolaget i stora drag densamma som i en likvidation som baserar sig på ett bolagsstämmobeslut. PRS gör på tjänstens vägnar en anteckning i handelsregistret om att likvidationsförfarandet har inletts.

Läs mer om likvidation som baserar sig på ett bolagsstämmobeslut.

Vad innebär avregistrering?

En avregistrering träder i kraft i och med att den antecknas i registret.

Ett avregistrerat bostadsaktiebolag företräds vid behov av en eller flera företrädare som väljs av en aktieägarstämma. Efter avregistreringen kan bolaget inte förvärva rättigheter eller ingå förbindelser. Företrädarna kan vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att betala skulder eller för att bevara egendomens värde.

Bolagets tillgångar kan inte skiftas utan likvidation. Bolagets företrädare kan dock fem år efter avregistreringen betala ut andelar av bolagets tillgångar till dem som är berättigade till skiftesandel, om tillgångarna inte överstiger 2 500 euro och bolaget inte har kända skulder. De som fått en andel av tillgångarna svarar med beloppet av de mottagna tillgångarna för betalningen av bolagets skulder.
Läs mer i författningsdatabasen Finlex: 22 kap. 20–22 § i lagen om bostadsaktiebolag.Öppnas i en ny flik

Likvidation enligt 24 § i handelsregisterlagen

I 24 § i handelsregisterlagen finns bestämmelser om ett annat likvidationsförfarande som gäller handelsregistret och som inleds på PRS initiativ. Förfarandet kan hänföra sig till situationer där ett bolag inte på 10 år har lämnat in några anmälningar till handelsregistret och det finns skäl att anta att företaget har lagt ner sin verksamhet.

Specialsituationer

I 22 kap. 9 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag stadgas om situationer där ett bolag i likvidation inte har en likvidator. Ansökningsproceduren i anslutning till dessa situationer kan leda till att en likvidator förordnas eller bolaget avregistreras.

Om ett aktiebolags konkurs förfaller på grund av brist på medel, stryker registermyndigheten bolaget på tjänstens vägnar ur handelsregistret efter att domstolen har sänt uppgift om den förfallna konkursen till myndigheten.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024