Gå direkt till innehållet
Meny

Apport i aktiebolag

Apport innebär att teckningspriset betalas med annan egendom än pengar. Apportegendomen kan endast bestå av egendom som har ekonomiskt värde för bolaget. Ett åtagande att utföra arbete kan ändå inte utgöra apportegendom.

Hur använder jag apport?

Teckningspriset för en aktie kan betalas med apportegendom vid bildande av ett aktiebolag och vid ändring av företagsform. Apport kan vara aktuell i samband med en aktieemission mot vederlag, och även aktier som tecknas med stöd av optioner och andra särskilda rättigheter kan betalas med apport. Dessutom kan apport användas när aktiekapitalet ökas med en aktiekapitalinvestering.

Hur gör jag en redogörelse för apport?

För att apport ska kunna användas, ska avtalet om aktiebolagsbildning eller till exempel ett beslut om aktieemission innehålla en bestämmelse om apport enligt vilken aktietecknaren har rätt eller skyldighet att betala teckningspriset med apportegendom.

Därtill behövs en redogörelse i vilken

  • apportegendomen och dess värde som betalning specificeras
  • anges vilka omständigheter som påverkar värderingen och vilka värderingsmetoder som tillämpas.

Bifoga till din anmälan en revisors yttrande om redogörelsen och om det om egendomen för bolaget var av sådant ekonomiskt värde som minst motsvarade betalningen.

Bestämmelsen om apport får inte kringgås. Om teckningspriset betalas i pengar vid bildandet av aktiebolaget eller i samband med en aktieemission under förutsättning att bolaget mot vederlag förvärvar egendom, tillämpas på förvärvet i dessa så kallade efterapportsituationer bestämmelserna om apportegendom.

Bestämmelser om apport finns till exempel i 2 kap. 6 § och 9 kap. 12 § i aktiebolagslagen. Läs mer i aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag affärsrörelse som apport?

Om en affärsrörelse tillförs bolaget som apport, bifoga beslutet om detta till din anmälan. Bifoga därtill en tillräcklig utredning om affärsrörelsens ekonomiska ställning, till exempel i form av bokslutsinformation, samt en revisors yttrande om redogörelsen för apportegendomen och om det om egendomen för bolaget var av sådant ekonomiskt värde som minst motsvarade betalningen.

Hur anmäler jag fastighet som apport?

Om en fastighet används som apport, ska ett avtal om överlåtelse upprättas i den form som anges i 2 kap. 1 § i jordabalken. Redogörelsen för övergången av egendom, som bifogas till anmälan, kan vara till exempel redogörelsen för övergången av egendom lämnad av den revisor som yttrar sig om apportegendomen eller köpebrevet för fastigheten.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.08.2017